ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו סו

1 כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי-זה בית אשר תבנו-לי ואי-זה מקום מנוחתי. 2 ואת-כל-אלה ידי עשתה ויהיו כל-אלה נאם-יהוה ואל-זה אביט אל-עני ונכה-רוח וחרד על-דברי. 3 שוחט השור מכה-איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם-חזיר מזכיר לבנה מברך און גם-המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה. 4 גם-אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא-חפצתי בחרו.

5 שמעו דבר-יהוה החרדים אל-דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו. 6 קול שאון מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו. 7 בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר. 8 מי-שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם-יולד גוי פעם אחת כי-חלה גם-ילדה ציון את-בניה. 9 האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם-אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך.

10 שמחו את-ירושלם וגילו בה כל-אהביה שישו אתה משוש כל-המתאבלים עליה. 11 למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה.

12 כי-כה אמר יהוה הנני נטה-אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על-צד תנשאו ועל-ברכים תשעשעו. 13 כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו. 14 וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד-יהוה את-עבדיו וזעם את-איביו.

15 כי-הנה יהוה באש יבוא וכסופה מרכבתיו להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי-אש. 16 כי באש יהוה נשפט ובחרבו את-כל-בשר ורבו חללי יהוה. 17 המתקדשים והמטהרים אל-הגנות אחר אחד בתוך אכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר יחדו יספו נאם-יהוה. 18 ואנכי מעשיהם ומחשבתיהם באה לקבץ את-כל-הגוים והלשנות ובאו וראו את-כבודי. 19 ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פליטים אל-הגוים תרשיש פול ולוד משכי קשת תבל ויון האיים הרחקים אשר לא-שמעו את-שמעי ולא-ראו את-כבודי והגידו את-כבודי בגוים. 20 והביאו את-כל-אחיכם מכל-הגוים מנחה ליהוה בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמר יהוה כאשר יביאו בני ישראל את-המנחה בכלי טהור בית יהוה. 21 וגם-מהם אקח לכהנים ללוים אמר יהוה. 22 כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עמדים לפני נאם-יהוה כן יעמד זרעכם ושמכם. 23 והיה מדי-חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל-בשר להשתחות לפני אמר יהוה. 24 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל-בשר.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות