ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו כו

1 בראשית ממלכות יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה מאת יהוה לאמר. 2 כה אמר יהוה עמד בחצר בית-יהוה ודברת על-כל-ערי יהודה הבאים להשתחות בית-יהוה את כל-הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם אל-תגרע דבר. 3 אולי ישמעו וישבו איש מדרכו הרעה ונחמתי אל-הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם מפני רע מעלליהם. 4 ואמרת אליהם כה אמר יהוה אם-לא תשמעו אלי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם. 5 לשמע על-דברי עבדי הנבאים אשר אנכי שלח אליכם והשכם ושלח ולא שמעתם. 6 ונתתי את-הבית הזה כשלה ואת-העיר הזאתה אתן לקללה לכל גויי הארץ.

7 וישמעו הכהנים והנבאים וכל-העם את-ירמיהו מדבר את-הדברים האלה בבית יהוה. 8 ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל-אשר-צוה יהוה לדבר אל-כל-העם ויתפשו אתו הכהנים והנבאים וכל-העם לאמר מות תמות. 9 מדוע נבית בשם-יהוה לאמר כשלו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושב ויקהל כל-העם אל-ירמיהו בבית יהוה. 10 וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית-המלך בית יהוה וישבו בפתח שער-יהוה החדש.

11 ויאמרו הכהנים והנבאים אל-השרים ואל-כל-העם לאמר משפט-מות לאיש הזה כי נבא אל-העיר הזאת כאשר שמעתם באזניכם. 12 ויאמר ירמיהו אל-כל-השרים ואל-כל-העם לאמר יהוה שלחני להנבא אל-הבית הזה ואל-העיר הזאת את כל-הדברים אשר שמעתם. 13 ועתה היטיבו דרכיכם ומעלליכם ושמעו בקול יהוה אלהיכם וינחם יהוה אל-הרעה אשר דבר עליכם. 14 ואני הנני בידכם עשו-לי כטוב וכישר בעיניכם. 15 אך ידע תדעו כי אם-ממתים אתם אתי כי-דם נקי אתם נתנים עליכם ואל-העיר הזאת ואל-ישביה כי באמת שלחני יהוה עליכם לדבר באזניכם את כל-הדברים האלה.

16 ויאמרו השרים וכל-העם אל-הכהנים ואל-הנביאים אין-לאיש הזה משפט-מות כי בשם יהוה אלהינו דבר אלינו. 17 ויקמו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל-כל-קהל העם לאמר. 18 מיכיה המורשתי היה נבא בימי חזקיהו מלך-יהודה ויאמר אל-כל-עם יהודה לאמר כה-אמר יהוה צבאות ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער. 19 ההמת המתהו חזקיהו מלך-יהודה וכל-יהודה הלא ירא את-יהוה ויחל את-פני יהוה וינחם יהוה אל-הרעה אשר-דבר עליהם ואנחנו עשים רעה גדולה על-נפשותינו. 20 וגם-איש היה מתנבא בשם יהוה אוריהו בן-שמעיהו מקרית היערים וינבא על-העיר הזאת ועל-הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו. 21 וישמע המלך-יהויקים וכל-גבוריו וכל-השרים את-דבריו ויבקש המלך המיתו וישמע אוריהו וירא ויברח ויבא מצרים. 22 וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים את אלנתן בן-עכבור ואנשים אתו אל-מצרים. 23 ויוציאו את-אוריהו ממצרים ויבאהו אל-המלך יהויקים ויכהו בחרב וישלך את-נבלתו אל-קברי בני העם. 24 אך יד אחיקם בן-שפן היתה את-ירמיהו לבלתי תת-אתו ביד-העם להמיתו.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות