ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו מ

1 הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה אחר שלח אתו נבוזראדן רב-טבחים מן-הרמה בקחתו אתו והוא-אסור באזקים בתוך כל-גלות ירושלם ויהודה המגלים בבלה. 2 ויקח רב-טבחים לירמיהו ויאמר אליו יהוה אלהיך דבר את-הרעה הזאת אל-המקום הזה. 3 ויבא ויעש יהוה כאשר דבר כי-חטאתם ליהוה ולא-שמעתם בקולו והיה לכם דבר הזה. 4 ועתה הנה פתחתיך היום מן-האזקים אשר על-ידך אם-טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשים את-עיני עליך ואם-רע בעיניך לבוא-אתי בבל חדל ראה כל-הארץ לפניך אל-טוב ואל-הישר בעיניך ללכת שמה לך. 5 ועודנו לא-ישוב ושבה אל-גדליה בן-אחיקם בן-שפן אשר הפקיד מלך-בבל בערי יהודה ושב אתו בתוך העם או אל-כל-הישר בעיניך ללכת לך ויתן-לו רב-טבחים ארחה ומשאת וישלחהו. 6 ויבא ירמיהו אל-גדליה בן-אחיקם המצפתה וישב אתו בתוך העם הנשארים בארץ.

7 וישמעו כל-שרי החילים אשר בשדה המה ואנשיהם כי-הפקיד מלך-בבל את-גדליהו בן-אחיקם בארץ וכי הפקיד אתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ מאשר לא-הגלו בבלה. 8 ויבאו אל-גדליה המצפתה וישמעאל בן-נתניהו ויוחנן ויונתן בני-קרח ושריה בן-תנחמת ובני עופי הנטפתי ויזניהו בן-המעכתי המה ואנשיהם. 9 וישבע להם גדליהו בן-אחיקם בן-שפן ולאנשיהם לאמר אל-תיראו מעבוד הכשדים שבו בארץ ועבדו את-מלך בבל וייטב לכם. 10 ואני הנני ישב במצפה לעמד לפני הכשדים אשר יבאו אלינו ואתם אספו יין וקיץ ושמן ושמו בכליכם ושבו בעריכם אשר-תפשתם. 11 וגם כל-היהודים אשר-במואב ובבני-עמון ובאדום ואשר בכל-הארצות שמעו כי-נתן מלך-בבל שארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן. 12 וישבו כל-היהודים מכל-המקמות אשר נדחו-שם ויבאו ארץ-יהודה אל-גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאד.

13 ויוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים אשר בשדה באו אל-גדליהו המצפתה. 14 ויאמרו אליו הידע תדע כי בעליס מלך בני-עמון שלח את-ישמעאל בן-נתניה להכתך נפש ולא-האמין להם גדליהו בן-אחיקם. 15 ויוחנן בן-קרח אמר אל-גדליהו בסתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את-ישמעאל בן-נתניה ואיש לא ידע למה יככה נפש ונפצו כל-יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה. 16 ויאמר גדליהו בן-אחיקם אל-יוחנן בן-קרח אל-תעש את-הדבר הזה כי-שקר אתה דבר אל-ישמעאל.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות