ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל ח

1 ויהי בשנה הששית בששי בחמשה לחדש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפני ותפל עלי שם יד אדני יהוה. 2 ואראה והנה דמות כמראה-אש ממראה מתניו ולמטה אש וממתניו ולמעלה כמראה-זהר כעין החשמלה. 3 וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אתי רוח בין-הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלהים אל-פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר-שם מושב סמל הקנאה המקנה. 4 והנה-שם כבוד אלהי ישראל כמראה אשר ראיתי בבקעה. 5 ויאמר אלי בן-אדם שא-נא עיניך דרך צפונה ואשא עיני דרך צפונה והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה הזה בבאה. 6 ויאמר אלי בן-אדם הראה אתה מהם עשים תועבות גדלות אשר בית-ישראל עשים פה לרחקה מעל מקדשי ועוד תשוב תראה תועבות גדלות.

7 ויבא אתי אל-פתח החצר ואראה והנה חר-אחד בקיר. 8 ויאמר אלי בן-אדם חתר-נא בקיר ואחתר בקיר והנה פתח אחד.

9 ויאמר אלי בא וראה את-התועבות הרעות אשר הם עשים פה. 10 ואבוא ואראה והנה כל-תבנית רמש ובהמה שקץ וכל-גלולי בית ישראל מחקה על-הקיר סביב סביב. 11 ושבעים איש מזקני בית-ישראל ויאזניהו בן-שפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן-הקטרת עלה. 12 ויאמר אלי הראית בן-אדם אשר זקני בית-ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את-הארץ. 13 ויאמר אלי עוד תשוב תראה תועבות גדלות אשר-המה עשים. 14 ויבא אתי אל-פתח שער בית-יהוה אשר אל-הצפונה והנה-שם הנשים ישבות מבכות את-התמוז.

15 ויאמר אלי הראית בן-אדם עוד תשוב תראה תועבות גדלות מאלה. 16 ויבא אתי אל-חצר בית-יהוה הפנימית והנה-פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל-היכל יהוה ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש. 17 ויאמר אלי הראית בן-אדם הנקל לבית יהודה מעשות את-התועבות אשר עשו-פה כי-מלאו את-הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את-הזמורה אל-אפם. 18 וגם-אני אעשה בחמה לא-תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות