ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל יא

1 ותשא אתי רוח ותבא אתי אל-שער בית-יהוה הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את-יאזניה בן-עזר ואת-פלטיהו בן-בניהו שרי העם. 2 ויאמר אלי בן-אדם אלה האנשים החשבים און והיעצים עצת-רע בעיר הזאת. 3 האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר.

4 לכן הנבא עליהם הנבא בן-אדם. 5 ותפל עלי רוח יהוה ויאמר אלי אמר כה-אמר יהוה כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה. 6 הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומלאתם חוצתיה חלל.

7 לכן כה-אמר אדני יהוה חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא הסיר ואתכם הוציא מתוכה. 8 חרב יראתם וחרב אביא עליכם נאם אדני יהוה. 9 והוצאתי אתכם מתוכה ונתתי אתכם ביד-זרים ועשיתי בכם שפטים. 10 בחרב תפלו על-גבול ישראל אשפוט אתכם וידעתם כי-אני יהוה. 11 היא לא-תהיה לכם לסיר ואתם תהיו בתוכה לבשר אל-גבול ישראל אשפט אתכם. 12 וידעתם כי-אני יהוה אשר בחקי לא הלכתם ומשפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם. 13 ויהי כהנבאי ופלטיהו בן-בניה מת ואפל על-פני ואזעק קול-גדול ואמר אהה אדני יהוה כלה אתה עשה את שארית ישראל.

14 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר. 15 בן-אדם אחיך אחיך אנשי גאלתך וכל-בית ישראל כלה אשר אמרו להם ישבי ירושלם רחקו מעל יהוה לנו היא נתנה הארץ למורשה.

16 לכן אמר כה-אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר-באו שם.

17 לכן אמר כה-אמר אדני יהוה וקבצתי אתכם מן-העמים ואספתי אתכם מן-הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לכם את-אדמת ישראל. 18 ובאו-שמה והסירו את-כל-שקוציה ואת-כל-תועבותיה ממנה. 19 ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר. 20 למען בחקתי ילכו ואת-משפטי ישמרו ועשו אתם והיו-לי לעם ואני אהיה להם לאלהים. 21 ואל-לב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה. 22 וישאו הכרובים את-כנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהי-ישראל עליהם מלמעלה. 23 ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על-ההר אשר מקדם לעיר. 24 ורוח נשאתני ותביאני כשדימה אל-הגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי. 25 ואדבר אל-הגולה את כל-דברי יהוה אשר הראני.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות