ראשי > תנ''ך > עמוס >


עמוס ב

1 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי מואב ועל-ארבעה לא אשיבנו על-שרפו עצמות מלך-אדום לשיד. 2 ושלחתי-אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר. 3 והכרתי שופט מקרבה וכל-שריה אהרוג עמו אמר יהוה.

4 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי יהודה ועל-ארבעה לא אשיבנו על-מאסם את-תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר-הלכו אבותם אחריהם. 5 ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם.

6 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי ישראל ועל-ארבעה לא אשיבנו על-מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים. 7 השאפים על-עפר-ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל-הנערה למען חלל את-שם קדשי. 8 ועל-בגדים חבלים יטו אצל כל-מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם. 9 ואנכי השמדתי את-האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. 10 ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את-ארץ האמרי. 11 ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין-זאת בני ישראל נאם-יהוה. 12 ותשקו את-הנזרים יין ועל-הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו. 13 הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר. 14 ואבד מנוס מקל וחזק לא-יאמץ כחו וגבור לא-ימלט נפשו. 15 ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו. 16 ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום-ההוא נאם-יהוה.

ראשי > תנ''ך > עמוס >


תוספות ותגובות