ראשי > תנ''ך > חגי >


חגי א

1 בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא אל-זרבבל בן-שאלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול לאמר. 2 כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת-בא עת-בית יהוה להבנות.

3 ויהי דבר-יהוה ביד-חגי הנביא לאמר. 4 העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב. 5 ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם. 6 זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין-לשבעה שתו ואין-לשכרה לבוש ואין-לחם לו והמשתכר משתכר אל-צרור נקוב.

7 כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על-דרכיכם. 8 עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה-בו ואכבד אמר יהוה. 9 פנה אל-הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר-הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. 10 על-כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה. 11 ואקרא חרב על-הארץ ועל-ההרים ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל-האדם ועל-הבהמה ועל כל-יגיע כפים.

12 וישמע זרבבל בן-שלתיאל ויהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל-דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה. 13 ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם-יהוה. 14 ויער יהוה את-רוח זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה ואת-רוח יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול ואת-רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית-יהוה צבאות אלהיהם.

15 ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך.

ראשי > תנ''ך > חגי >


תוספות ותגובות