ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב לג

1 בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם. 2 ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל. 3 וישב ויבן את-הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם. 4 ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה-שמי לעולם. 5 ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה. 6 והוא העביר את-בניו באש בגי בן-הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו. 7 וישם את-פסל הסמל אשר עשה בבית האלהים אשר אמר אלהים אל-דויד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעילום. 8 ולא אוסיף להסיר את-רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבתיכם רק אם-ישמרו לעשות את כל-אשר צויתים לכל-התורה והחקים והמשפטים ביד-משה. 9 ויתע מנשה את-יהודה וישבי ירושלם לעשות רע מן-הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל.

10 וידבר יהוה אל-מנשה ואל-עמו ולא הקשיבו. 11 ויבא יהוה עליהם את-שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את-מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה. 12 וכהצר לו חלה את-פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו. 13 ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים. 14 ואחרי-כן בנה חומה חיצונה לעיר-דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי-חיל בכל-הערים הבצרות ביהודה. 15 ויסר את-אלהי הנכר ואת-הסמל מבית יהוה וכל-המזבחות אשר בנה בהר בית-יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר. 16 ויכן את-מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את-יהוה אלהי ישראל. 17 אבל עוד העם זבחים בבמות רק ליהוה אלהיהם. 18 ויתר דברי מנשה ותפלתו אל-אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל הנם על-דברי מלכי ישראל. 19 ותפלתו והעתר-לו וכל-חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי. 20 וישכב מנשה עם-אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו.

21 בן-עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם. 22 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו ולכל-הפסילים אשר עשה מנשה אביו זבח אמון ויעבדם. 23 ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה. 24 ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו. 25 ויכו עם-הארץ את כל-הקשרים על-המלך אמון וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות