ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לג

1 ואולם שמע-נא איוב מלי וכל-דברי האזינה.
2 הנה-נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי.
3 ישר-לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו.
4 רוח-אל עשתני ונשמת שדי תחיני.
5 אם-תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה.
6 הן-אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם-אני.
7 הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא-יכבד.
8 אך אמרת באזני וקול מלין אשמע.
9 זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי.
10 הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו.
11 ישם בסד רגלי ישמר כל-ארחתי.
12 הן-זאת לא-צדקת אענך כי-ירבה אלוה מאנוש.
13 מדוע אליו ריבות כי כל-דבריו לא-יענה.
14 כי-באחת ידבר-אל ובשתים לא ישורנה.
15 בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על-אנשים בתנומות עלי משכב.
16 אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם.
17 להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה.
18 יחשך נפשו מני-שחת וחיתו מעבר בשלח.
19 והוכח במכאוב על-משכבו וריב עצמיו אתן.
20 וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה.
21 יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו.
22 ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים.
23 אם-יש עליו מלאך מליץ אחד מני-אלף להגיד לאדם ישרו.
24 ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר.
25 רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו.
26 יעתר אל-אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו.
27 ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא-שוה לי.
28 פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה.
29 הן-כל-אלה יפעל-אל פעמים שלוש עם-גבר.
30 להשיב נפשו מני-שחת לאור באור החיים.
31 הקשב איוב שמע-לי החרש ואנכי אדבר.
32 אם-יש-מלין השיבני דבר כי-חפצתי צדקך.
33 אם-אין אתה שמע-לי החרש ואאלפך חכמה.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות