ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב מב

1 ויען איוב את-יהוה ויאמר.
2 ידעת כי-כל תוכל ולא-יבצר ממך מזמה.
3 מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע.
4 שמע-נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני.
5 לשמע-אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך.
6 על-כן אמאס ונחמתי על-עפר ואפר.

7 ויהי אחר דבר יהוה את-הדברים האלה אל-איוב ויאמר יהוה אל-אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב. 8 ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים ולכו אל-עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם-פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב. 9 וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את-פני איוב. 10 ויהוה שב את-שבית איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את-כל-אשר לאיוב למשנה. 11 ויבאו אליו כל-אחיו וכל-אחיתיו וכל-ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל-הרעה אשר-הביא יהוה עליו ויתנו-לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד. 12 ויהוה ברך את-אחרית איוב מראשתו ויהי-לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף-צמד בקר ואלף אתונות. 13 ויהי-לו שבענה בנים ושלוש בנות. 14 ויקרא שם-האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך. 15 ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל-הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם. 16 ויחי איוב אחרי-זאת מאה וארבעים שנה וירא את-בניו ואת-בני בניו ארבעה דרות. 17 וימת איוב זקן ושבע ימים.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות