ראשי > תנ''ך > נחמיה >


נחמיה ח

1 ויאספו כל-העם כאיש אחד אל-הרחוב אשר לפני שער-המים ויאמרו לעזרא הספר להביא את-ספר תורת משה אשר-צוה יהוה את-ישראל. 2 ויביא עזרא הכהן את-התורה לפני הקהל מאיש ועד-אשה וכל מבין לשמע ביום אחד לחדש השביעי. 3 ויקרא-בו לפני הרחוב אשר לפני שער-המים מן-האור עד-מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואזני כל-העם אל-ספר התורה. 4 ויעמד עזרא הספר על-מגדל-עץ אשר עשו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על-ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשם וחשבדנה זכריה משלם. 5 ויפתח עזרא הספר לעיני כל-העם כי-מעל כל-העם היה וכפתחו עמדו כל-העם. 6 ויברך עזרא את-יהוה האלהים הגדול ויענו כל-העם אמן אמן במעל ידיהם ויקדו וישתחו ליהוה אפים ארצה. 7 וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את-העם לתורה והעם על-עמדם. 8 ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא.

9 ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן הספר והלוים המבינים את-העם לכל-העם היום קדש-הוא ליהוה אלהיכם אל-תתאבלו ואל-תבכו כי בוכים כל-העם כשמעם את-דברי התורה. 10 ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי-קדוש היום לאדנינו ואל-תעצבו כי-חדות יהוה היא מעזכם. 11 והלוים מחשים לכל-העם לאמר הסו כי היום קדש ואל-תעצבו. 12 וילכו כל-העם לאכל ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם.

13 וביום השני נאספו ראשי האבות לכל-העם הכהנים והלוים אל-עזרא הספר ולהשכיל אל-דברי התורה. 14 וימצאו כתוב בתורה אשר צוה יהוה ביד-משה אשר ישבו בני-ישראל בסכות בחג בחדש השביעי. 15 ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל-עריהם ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי-זית ועלי-עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשת סכת ככתוב.

16 ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על-גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. 17 ויעשו כל-הקהל השבים מן-השבי סכות וישבו בסכות כי לא-עשו מימי ישוע בן-נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד. 18 ויקרא בספר תורת האלהים יום ביום מן-היום הראשון עד היום האחרון ויעשו-חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט.

ראשי > תנ''ך > נחמיה >


תוספות ותגובות