בגלל- = בסיבת-, לטוב או לרע

קוד: בגלל= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון ימינו, משתמשים במילה "בגלל" לתאור סיבה שהתוצאה שלה שלילית, ובמילה "בזכות" לתאר סיבה שהתוצאה שלה חיובית; אך בלשון המקרא המילה "בגלל" משמשת לשתי המשמעויות:

תוצאה חיובית:

  1. בראשית יב13 : "אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך"
  2. בראשית ל27 : "ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני ה' בגללך"
  3. בראשית לט5 : "ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשדה"
  4. דברים טו10 : "נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך"

תוצאה שלילית:

  1. דברים א37 : "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם"
  2. דברים יח12 : "כי תועבת ה' כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה ה' אלהיך מוריש אותם מפניך"
  3. מלכים א יד16 : "ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל"
  4. ירמיהו יא17 : "וה' צבאות הנוטע אותך דבר עליך רעה בגלל רעת בית ישראל ובית יהודה אשר עשו להם להכעסני לקטר לבעל"
  5. ירמיהו טו4 : "ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלם"
  6. מיכה ג12 : "לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער"

תגובות