כ- = אות-יחס שמציינת דמיון, שוויון, ערך מקורב, זמן מקורב

קוד: כ-= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אברהם אבן-שושן

אל: קונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח

כ היא אות יחס שיכולה לבטא כמה משמעויות (ע"פ קונקורדנציה אבן שושן).

1. דמיון לדבר או לעניין, "כמו"; למשל בפסוקים (בראשית א26) "נעשה אדם בצלמנו כ דמותנו", (בראשית ג5) "והייתם כ אלהים יודעי טוב ורע", (ויקרא כו37) "וכשלו איש באחיו כ מפני חרב", (שמ"ב ז23) "ומי כ עמך ישראל גוי אחד בארץ", (ישעיהו מד22) "מחיתי כ עב פשעיך ו כ ענן חטאותיך", (יחזקאל ג3) "ותהי בפי כ דבש למתוק", (שה"ש ה12) "עיניו כ יונים על אפיקי מים"

2. לציון דמיון גמור או שוויון בין דבר לדבר (על ידי תוספת כ- לשני הדברים המִדַּמִּים), "כזה כן זה"; למשל בפסוקים (בראשית יח25) "והיה כ צדיק כ רשע", (ויקרא כד22) "משפט אחד יהיה לכם כ גר כ אזרח", (מל"א כב4) "כמו ני כמו ך כ עמי כ עמך כ סוסי כ סוסיך", (ישעיהו כד2) "והיה כ עם כ כהן, כ עבד כ אדוניו..."

3. [לפני מספרים, מידות, זמן וכדומה] בערך, בקרוב; למשל בפסוקים (שמות יא4) "כ חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים", (שמות יב37) "כ שש מאות אלף רגלי הגברים", (במדבר יא31) "ויטוש על המחנה כ דרך יום כה ו כ דרך יום כה", (יהושע י13) "ולא אץ לבוא כ יום תמים", (רות א4) "וישבו שם כ עשר שנים", (רות ב17) "ותחבוט את אשר ליקטה ויהי כ איפה שעורים".

4. [לפני מקור נסמך] כאשר, בשעה ש-, אחרי ש-, וכד'; למשל בפסוקים (בראשית יב14) "ויהי כ בוא אברם מצריימה, ויראו...", (בראשית כז34) "כ שמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק...", (בראשית לט10) "ויהי כ דברה אל יוסף יום יום", (הושע ז1) "כ רפאי לישראל ונגלה עוון אפרים", (משלי י25) "כ עבור סופה ואין רשע", וגם (דברים כד13) "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש".

5. בראש מילים שונות כתארי-פועל שונים, כגון: כבראשונה, כבתחילה, כיום, כעת, כפי - עיין ליד כל ערך במקומו.

 

פסוקים שאפשר לפרש לפי יותר ממשמעות אחת


תגובות