לחפש בנרות

קוד: לחפש בנרות בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

חכמי התלמוד (בבלי, פסחים ז:)למדו את פירוש הביטוי לחפש בנרות מהשוואה בין שני פסוקים:
מהפסוק הראשון אנחנו לומדים, שנר הוא אמצעי שמשמש לחיפוש; אבל קשה לדעת האם מדובר בחיפוש מדוקדק או בחיפוש שטחי; לא ברור אם הכוונה שה' יחמיר על בני ירושלים ויעניש גם את האנשים שחטאיהם קטנים יחסית, או להיפך, שה' יקל על בני ירושלים ויעניש רק את החוטאים שחטאיהם ברורים ובולטים יותר.

מהפסוק השני אנחנו לומדים, שה' מבצע חיפוש מדוקדק, ב"כל חדרי בטן"; אבל לא ברור שהחיפוש מתבצע דווקא בנר; אפשר גם לפרש, כפי שפירש ר' משה זיידל, שהמילה "נר" היא בכלל פועל - ה' נר וחורש את נשמת האדם (פירוט).

משילוב שני הפסוקים ניתן ללמוד, שיש ביטוי "לחפש בנרות", ושהכוונה לחיפוש מדוקדק, חיפוש שמוצא גם את הפירורים הקטנים ביותר בחורים ובסדקים, ובהשאלה - חיפוש שמוצא גם את המחשבות הנסתרות ביותר בליבו של האדם.

כך הסבירו חז"ל את ההלכה: "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר" (פסחים ז:).

מדוע החיפוש המדוקדק מתבצע דווקא בנר ולא, למשל, בלפיד? בגמרא הביאו 4 סיבות:

תגובות