חתר = חפר וחדר בסתר

קוד: חתר= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון ימינו, הפועל "חתר" מציין בעיקר תנועה מהירה במים, בין ע"י סירה ומשוטים ובין ע"י שחיה (בסגנון "חתירה").

בלשון המקרא, הפועל "חתר" מציין כל חפירה שמטרתה לפרוץ פנימה או החוצה בסתר, למשל:

חפירה באדמה או באבן

מחתרת

מהפועל "חתר" בא המושג "מחתרת", שפירושו "פריצה":
ומפסוק זה, כנראה, נובעת תוכחתו של ירמיהו:

חתירה במים

בפסוק אחד בתנ"ך נזכרת חתירה במים, כמו בלשון ימינו:
נראה שהמשמעות היא מושאלת - המלחים כאילו חפרו במים כדי לברוח ולהינצל מהסערה; מכאן התגלגלה המשמעות המקובלת בלשון ימינו - תנועה מהירה במים.

תגובות