מות יהונתן ומות רחל

קוד: מות יהונתן ומות רחל בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל

אל: הערה למאמר "הבה תמים"

רחל ויהונתן מתו שניהם בדמי ימיהם:  רחל מתה בלידתה,  ויהונתן מת במלחמה מול הפלשתים.

בשני המקרים, קדמה למוות קללה מפי אדם קרוב:

איך זה מסתדר עם הפסוק האומר שקללת חינם לא תבוא? - נראה שבשני המקרים, האדם שמת לא היה צדיק לחלוטין:

אם כך, זו לא היתה לפי זה, המוות המוקדם לא נבע מהקללה דווקא, אלא מחטאם של הגיבורים; לא היתה כאן קללת חינם.

דיון

רפאל שחורי:
א. לגבי רחל, יש מחלקת אם יש לה דין של בן נח.
ב. לגבי יהונתן: 'ומקלל אביו ואמו', כמדומני, אינו מתיחס לקללה במובנה היום, אלא מקלל בשם.
ג. חז''ל נתנו טעם: 'קללת צדיק, אפילו על תנאי היא מתקימת'.

אראל סגל:
שלום רפאל, נכון שחז"ל אמרו שקללת צדיק מתקיימת, אבל בספר משלי כתוב "קללת חינם לא תבוא", וכדי ליישב את שני הדברים כתבתי, שהקללות שבהן נתקללו רחל ויהונתן לא היו "קללות חינם", אלא נבעו מחטא אמיתי שהם חטאו בו (גם אם לא היו חייבים מיתת בית-דין, כפי שכתבת).

רפאל שחורי:
שלום אראל,
קללת חנם לא תבוא, כך כתיב וקרי לו תבוא. תקן אותי אם אני טועה. רש''י מפרש על אתר: 'למי שהוציאה בפיו' כך שלכאורה נראה שאין זה שיך לנדון דידן.
בנוסף, לגבי רחל יש לבדוק אם חטאה אמנם אמיתי, שכן הצילה את אביה מע''ז. לגנוב רעל ממי שרוצה לשתות אותו, האין זה מותר?!
לגבי יהונתן, שוב, וכפי שגם אתה צינת, אין לו דין מות.

לעיון נוסף

תגובות