ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים כז

1 ויצו משה וזקני ישראל את-העם לאמר שמר את-כל-המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום. 2 והיה ביום אשר תעברו את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד. 3 וכתבת עליהן את-כל-דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי-אבתיך לך. 4 והיה בעברכם את-הירדן תקימו את-האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד. 5 ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא-תניף עליהם ברזל. 6 אבנים שלמות תבנה את-מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך. 7 וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך. 8 וכתבת על-האבנים את-כל-דברי התורה הזאת באר היטב.

9 וידבר משה והכהנים הלוים אל כל-ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך. 10 ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את-מצותו ואת-חקיו אשר אנכי מצוך היום.

11 ויצו משה את-העם ביום ההוא לאמר. 12 אלה יעמדו לברך את-העם על-הר גרזים בעברכם את-הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן. 13 ואלה יעמדו על-הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי. 14 וענו הלוים ואמרו אל-כל-איש ישראל קול רם.

15 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל-העם ואמרו אמן.

16 ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל-העם אמן.

17 ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל-העם אמן.

18 ארור משגה עור בדרך ואמר כל-העם אמן.

19 ארור מטה משפט גר-יתום ואלמנה ואמר כל-העם אמן. 20 ארור שכב עם-אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל-העם אמן.

21 ארור שכב עם-כל-בהמה ואמר כל-העם אמן.

22 ארור שכב עם-אחתו בת-אביו או בת-אמו ואמר כל-העם אמן.

23 ארור שכב עם-חתנתו ואמר כל-העם אמן.

24 ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל-העם אמן.

25 ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל-העם אמן.

26 ארור אשר לא-יקים את-דברי התורה-הזאת לעשות אותם ואמר כל-העם אמן.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות