איך לקום בבוקר?

קוד: ביאור:משלי כ13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כ13: "אַל תֶּאֱהַב שֵׁנָה פֶּן תִּוָּרֵשׁ, פְּקַח עֵינֶיךָ שְׂבַע לָחֶם"

אל תאהב, אל תיהנה יותר מדי מהשינה, פן תישן יותר מדי, ולא יישאר לך זמן לעבוד לפרנסתך, ותהיה רש ועני;    פקח עיניך מוקדם בבוקר, אכול ארוחת-בוקר טעימה ומשביעה וצא לעבודה, כך תהיה לך פרנסה בשפע.

עצות

1. על-פי הפשט, שני חלקי הפסוק אומרים אותו הדבר במילים שונות: "אל תאהב לישון, כלומר אל תיהנה יותר מדי מהשינה, כי תאבד זמן ותהיה עני ורש; פקח את עיניך, התעורר ולך לעבוד, כדי שיהיה לך לחם לאכול" (ראו  משלי כח19: "עֹבֵד אַדְמָתוֹ יִשְׂבַּע לָחֶם, וּמְרַדֵּף רֵקִים יִשְׂבַּע רִישׁ" (פירוט)).

2. ועל-דרך הדרש, החצי השני של הפסוק נותן עצה לאנשים שאוהבים שינה, ואינם מצליחים לצאת מהמיטה בבוקר: פקח עיניך ומייד לאחר מכן שבע לחם - אכול ארוחת בוקר משביעה.

כדי להתמודד עם היצר המושך את האדם להמשיך לישון, יש להשתמש ביצר חומרי אחר - יצר האכילה. כשהגוף מרגיש שמחכה לו ארוחה טובה, תהיה לו יותר מוטיבציה לקום בבוקר.

גם חז"ל הדגישו את החשיבות של ארוחת בוקר, ובמיוחד לחם - פת של שחרית: "תנו רבנן: שלושה עשר דברים נאמרו בפת שחרית: מצלת מן החמה, ומן הצנה, ומן הזיקין, ומן המזיקין; ומחכימת פתי, וזוכה בדין ללמוד תורה, וללמד, ודבריו נשמעין, ותלמודו מתקיים בידו, ואין בשרו מעלה הבל, ונזקק לאשתו, ואינו מתאוה לאשה אחרת, והורגת כינה שבבני מעים; ויש אומרים: אף מוציא את הקנאה, ומכניס את האהבה. אמר לו רבה לרבא בר מרי: מנא הא מילתא דאמרי אינשי שיתין רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך, ואמרו רבנן: השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה? אמר לו: דכתיב (ישעיהו מט): "לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש ", לא יכם שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו. אמר לו: את אמרת לי מהתם ואנא אמינא לך מהכא (שמות כג): "ועבדתם את ה' אלהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך" - ועבדתם את ה' אלהיכם זו קריאת שמע ותפלה, וברך את לחמך ואת מימיך - זו פת במלח וקיתון של מים. מכאן ואילך והסירותי מחלה מקרבך." (בבלי בבא מציעא קז:)

3. עוד דרשו את הפסוק, על לחם רוחני, "אמרו רבותינו ז"ל: כל הישן בבית המדרש, תורתו נעשית קרעים... והיינו כשמתנמנם, חבריו לא ימתינו עליו, והוא ידלג... אבל מי שישן כל העת, אז תיוורש ולא ילמד כלל... פקח עיניך להקב"ה ויתן לך סייעתא מן שמייא, שתשבע וגם תאכל הלחם דאורייתא" (הגאון מווילנה, וכן רמ"ד וואלי).

לפי זה, ייתכן שגם המשפט פקח עיניך מתייחס לעיניים רוחניות: "פועל פקח לא נאמר על פתיחת עיני הראות, רק על פתיחת עיני השכל. ויימצא השינה המליצית גם בעת שהאדם ער ועיניו הגשמיים פתוחים, אם נפשו הרוחנית ישנה, ותרדמת החומר נפל עליה, ועיני שכלו עצומים מהביט אל האלהים..." (מלבי"ם).

הקבלות

הפסוק הקודם מסביר, משלי כ12: "אֹזֶן שֹׁמַעַת וְעַיִן רֹאָה - ה' עָשָׂה גַם שְׁנֵיהֶם" (פירוט), והפסוק שלנו מלמד שיש להשתמש בחוש הראיה שה' ברא בנו למטרה חיובית - לפקוח עיניים כדי לעבוד ולהתפרנס, ולא לבזבז אותו על מראות שליליים (ע"פ רבי יונה גירונדי; ראו ראיה ושמיעה בספר משלי).

הפסוק הבא מתייחס לאנשים שקשה להם לקום בבוקר רק כאשר הם צריכים ללכת לבית הספר ולקנות חכמה, ואומר להם, משלי כ14: "רַע רַע יֹאמַר הַקּוֹנֶה, ואוזל לוֹ אָז יִתְהַלָּל" (פירוט).

תגובות