פרשת וארא - הלב כמכשול לחוכמה כיצד?

קוד: פרשת וארא - הלב כמכשול לחוכמה כיצד? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אהובה קליין

אל: Ahuvak @ bezeqint.net

בפרשת וארא, ה' מבטיח למשה כי הגאולה בוא תבוא, אך עם זאת מכין אותו, שהדברים אינם פשוטים כלל, כי פרעה הוא אדם בעל לב קשה, כפי שכתוב: "ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתי בארץ מצרים ולא ישמע אליכם פרעה..." [שמות ז,.ג-ד].

מעניין כי פרעה הוא מלך נבון, וכפי שמעידים עליו חז"ל, היה מחכמי העולם, שהרי היה בקי בשבעים שפות של הגויים [סוטה ל"ו].

גם לאחר שגילה, יחד עם חרטומי מצרים, שאהרון הוא אדם כלל לא פשוט, אלא בעל כוחות מיוחדים, אין שינוי בהתנהגותו, ואלוקים אומר למשה: "כבד לב פרעה מאן לשלח העם" [שמות ז,י"ד].

מסתבר, כי כאשר הלב מתפקד ככבד - הוא משמש מחסום לחוכמתו של האדם. פרעה אינו מבחין, למרות חוכמתו, כי בסביבתו מתרחש מהלך גדול מאד - מהלך אלוקים, וזאת למרות כל המכות.

חז"ל אומרים: כשם שהמלח תפקידו להוציא את דם הבהמה ולהכשירה לאכילה - באופן דומה הייסורים הבאים על האדם גורמים להכשיר את הנפש [ברכות ה], אבל לעומת זאת, כדי להכשיר את הכבד, אין די במלח, אלא הכבד טעון צלייה. בדומה לכך גם, לב פרעה – לא די בעשרת המכות שסופגים הוא ועמו, אלא ליבו חייב לעבור זיכוך מיוחד. מכאן שהלב הוא גורם מרכזי באדם, ובעקבות ליבו יתבצעו גם המעשים.

נושא הלב מוזכר במסכת אבות. מסופר על רבי יוחנן בן זכאי, שהיו לו חמישה תלמידים, וכאשר שאל אותם: "איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם" ענו לו תלמידיו: "רבי אליעזר אומר: עין טובה, רבי יהושע אומר: חבר טוב, רבי יוסי אומר: שכן טוב, רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד, רבי אליעזר אומר: לב טוב, אמר להם: רואה אני את דברי אליעזר בן ערך, שבכלל דבריו - דבריכם" [מסכת אבות ב,ח-ט].

כלומר, רבי יוחנן בן זכאי אומר: שאדם בעל לב טוב - כולל את כל המידות הטובות, ואכן יש לו השפעה רבה גם על חוכמת האדם, היות והמוח מקבל את ההוראות מהלב, ואם הלב רע - יהווה מכשול בקבלת החלטות נכונות, ויעוות את המחשבות.

על כך אומר שלמה המלך: "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב אין" [משלי י"ז, ט"ז]. כוונתו של שלמה - גם אם יש לאדם שכל הדרוש, ואת כל הכלים המתלווים לכך על מנת לרכוש חוכמה, אך ליבו: "לב אין", הלב יסרב לרכוש חוכמה, ולא יועילו כל הכישורים של האדם.

בדומה לכך התנהג פרעה, לכן גם במכת הכינים, כאשר החרטומים אמרו לו: "אצבע אלוקים היא - ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר ה'" [שמות ח,ט"ו], ובהמשך גם ביתר המכות פרעה מכביד את ליבו, והפרשה חותמת בפסוק: "ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר ה' ביד משה" [ט,ל"ה].

המסקנה: פרעה היה בעל לב רע והדבר היווה מכשול לצעדיו.

תת-נושאים