חריש / שדיד / גדיד / תלם / מענה / כרב

קוד: חריש - שדיד - גדיד - תלם - מענה - כרב בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

שמואל א יד14: "ותהי המכה הראשנה אשר הכה יונתן ונשא כליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד שדה"   

תהלים קכט3:   "על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם"        {האריכו = העמיקו?}

ישעיהו כח24:    "הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו"

הושע י11:        "ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה

                        ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב"    { ארכיב = אכריב = אחרוש}      

איוב לט10:       "התקשר רים בתלם עבתו אם ישדד עמקים אחריך

תהלים סה11:   "תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבם תמגגנה צמחה תברך"

תגובות