את שדותיכם ייקח

קוד: ביאור:שמואל א ח14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כששמואל מתאר לבני ישראל את משפט המלך, הוא אומר להם, בין השאר:

שמואל א ח14: "וְאֶת שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח וְנָתַן לַעֲבָדָיו"

איך זה מסתדר עם מה שכתוב בתורה, ויקרא כה23: "וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת, כִּי לִי הָאָרֶץ, כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי" (פירוט)?

ואיך זה מסתדר עם דברי נבות, שאמר לאחאב, מלכים א כא3: "חָלִילָה לִּי מה' מִתִּתִּי אֶת נַחֲלַת אֲבֹתַי לָךְ"?

חכמי התלמוד נחלקו במשמעות של משפט המלך כולו: "ר' יוסי אומר: כל הנאמר בפרשה זו, מלך מותר בו; ר' יהודה אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם" (בבלי סנהדרין כ:).

1. לפי דעת ר' יהודה, שמואל מאיים ומזהיר את העם, שהמלך יבטל את חוקת הקרקעות שבתורה, ויגזול את שדותיהם בניגוד לתורה. ואכן, המלכים שמלכו לפני אחאב לא נהגו לפי דין זה, ולא לקחו קרקעות (ראו מצוות "כי לי הארץ" לאורך הדורות / אראל סגל).

נבואתו של שמואל התקיימה רק בימי אחאב, המלך שעזב את ה' לגמרי ועבד את הבעל. גם פרשת נבות, על-פי פשוטה, מוכיחה שהציבור הישראלי היה נגד הפקעת קרקעות, ולכן אחאב היה צריך להשתמש בתחבולות (ראו פרשת נבות ו'משפט המלך' / הרב אלחנן סמט).

איך אפשר להסביר את הדברים לפי דעת ר' יוסי?

2. ייתכן שמשפט המלך מתיר לקחת את השדות רק באופן זמני, תוך כדי המלחמה, על-מנת לספק אוכל לחיילים, אבל לא לצמיתות: "ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה, ויפשטו על מקומות אלו אם אין להם מה יאכלו אלא משם, ונותן דמיהן, שנאמר ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו" (כך פסק הרמב"ם, הלכות מלכים ד ו).

הקשר בין קרקע לבין מלחמות נזכר כבר בתורה, בפרשה העוסקת בחלוקת הנחלות הראשונה, במדבר כו2: "שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְבֵית אֲבֹתָם, כָּל יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל". ארץ ישראל חולקה בין בני ישראל שהשתתפו בכיבוש הארץ. אולם בימי שמואל, בני ישראל רצו מלך שיילחם את מלחמותיהם, שמואל א ח20: "וְהָיִינוּ גַם אֲנַחְנוּ כְּכָל הַגּוֹיִם, וּשְׁפָטָנוּ מַלְכֵּנוּ וְיָצָא לְפָנֵינוּ וְנִלְחַם אֶת מִלְחֲמֹתֵנוּ". לשם כך הם הסכימו לתת לו את הבעלות על אדמותיהם.

הבעלות על האדמות נתנה למלך זכות לגבות מיסים (כמו שכל בעל נכס יכול לגבות דמי שכירות מהדיירים). כל עוד המלך הצליח במלחמות, כולם היו מרוצים; אבל אז הגיע גוליית הפלשתי, ושאול המלך לא הצליח להילחם בו, ולכן הציע להחזיר את המנדט לעם,  שמואל א יז25: "וַיֹּאמֶר אִישׁ יִשְׂרָאֵל: 'הַרְּאִיתֶם הָאִישׁ הָעֹלֶה הַזֶּה? כִּי לְחָרֵף אֶת יִשְׂרָאֵל עֹלֶה! וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר יַכֶּנּוּ יַעְשְׁרֶנּוּ הַמֶּלֶךְ עֹשֶׁר גָּדוֹל, וְאֵת בִּתּוֹ יִתֶּן לוֹ, וְאֶת בֵּית אָבִיו יַעֲשֶׂה חָפְשִׁי בְּיִשְׂרָאֵל '" - מי שיצליח למלא את תפקידו של המלך, ולהילחם בגליית, יקבל בחזרה את הקרקע של משפחתו, ויהיה חופשי (ראו נחלה לכל יוצא צבא / אראל סגל).

המקור של הרמב"ם להלכה זו לקוח כנראה מדוד המלך: "ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו שלשת הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. [וגו'] מאי קא מיבעיא ליה? [מה היה קשה לדוד]... ורבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרו, גדישים דשעורין דישראל הוו, וגדישין דעדשים דפלשתים. וקא מיבעיא להו, מהו ליטול גדישין של שעורין דישראל ליתן לפני בהמתו, על מנת לשלם גדישין של עדשים דפלשתים. שלחו ליה, חבול ישיב רשע גזילה ישלם. אף על פי שגזילה משלם, רשע הוא. אבל אתה מלך אתה. ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו" (בבא קמא ס:).

בעיקרון אסור לגנוב ולגזול על מנת להחזיר. אך למלך מותר, והוא מדיני המלכות. דין זה נלמד מפרשת המלך. יש להעיר שאף כאן מוסיף הרמב"ם תוספת שאינה כתובה במפורש: "ונותן דמיהן"! מנין למד זאת הרמב"ם? אפשר שמידת החסידות שקבע דוד באותו אירוע נקבעה כהלכה לדורות! סיומו של אותו מעשה היה, "ולא אבה דוד לשתותם" - "מאי ויצילה דלא שבק להו",[לא הניח להם לקחת את גדישי ישראל] ולא אבה דוד לשתותם אמר כיון דאיכא איסורא [ - שיש איסור] לא ניחא לי". דוד לא השתמש בהם כלל. הרמב"ם נקט אם כן דרגה אמצעית, מותר לקחת אך יש לשלם (זכויות המלך לפי התנ"ך, התלמוד והראשונים / הרב אליהו מאלי).

על פי פשוטו בהקשרו נראה 'משפט המלך' כתיאור של משטר עריצות אכזרי, שמטרתו להניא את העם מלבקש מלך. ניתן לומר כי שמואל הנביא נטל את רשימת הזכויות האמיתיות הניתנות למלך באשר הוא מלך, ותיאר לאן עלולות זכויות אלו להידרדר כאשר המלך ינצלן לרעה, ויהפוך את שלטונו המוסכם על העם לשלטון עריצות המנצל את העם לצרכיו. אפשרות זו - מעוניין שמואל הנביא להדגיש - נובעת ממהות המלוכה וזכויותיה הלגיטימיות, שכן המלוכה זקוקה לתפארת חיצונית ולאורח חיים ראוותני. לפיכך רק כפסע בין מגילת זכויות מתקבלת על הדעת (כפי המנוסח ברמב"ם), לבין שלטון עריץ אשר מפניו נאנק העם (כפי העולה מפשט דברי הנבואה בשמואל). לפי זה, שמואל הנביא לא היה מעוניין לתאר את המלך כעושה מעשי עריצות שרירותיים חסרי כל בסיס חוקי, שכן דבר זה אינו הולם את מטרתו.

אשר על כן ניתן לומר כי מוצדקת הנחת היסוד כי "כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו". אלא שיש ליטול מפרשת המלך את פרטי המעשים של המלך העריץ, ולהחזירם אל 'שורשם' - אל בסיסם החוקי בטרם סטה ממנו המלך במעט או בהרבה, ואת זאת עשה הרמב"ם. נמצאנו למדים, שגם לפי שיטה זו, לא ניתנה למלך כל רשות לקחת את כרמי נתיניו לצרכיו הפרטיים. בקשתו של אחאב לכרם נבות, דבר אין לה עם 'משפט המלך' על פי תפיסה זו (פרשת נבות ו'משפט המלך' / הרב אלחנן סמט).

3. ייתכן שמשפט המלך מתיר לקחת רק שדות שנקנו (וכמובן להחזיר אותם ביובל), אבל לא שדות אחוזה: "דוקא בשדה מקנה, אבל שדה אחוזה שירש מאבותיו לא. כמו שהשיב נבות חלילה לי מתתי נחלת אבותי לך" (תוספות על סנהדרין כ:, תירוץ חמישי).

4. ייתכן שפרשת המלך "נאמרה אלא על המלך שנמלך על כל ישראל ויהודה ומאת המקום, ואחאב לא מלך על יהודה וגם לא מלך מאת המקום" (שם, תירוץ שישי); כמו כן ייתכן ש"[אחאב] נענש לפי ששאל הכרם לעשות עבודה זרה, דכתיב (מלכים א כא ב) "והיה לי לגן ירק". כמו "המתקדשים והמטהרים אל הגנות" (שם, תירוץ שלישי). לפי זה, נאומו של שמואל אכן מכניס שינוי בדין התורה, אבל רק ביחס למלך שהומלך ע"י ה', והמשתמש בשדה על-פי התורה. הנימוק לדין והארץ לא תימכר לצמיתות הוא כי לי הארץ - ארץ ישראל שייכת לה'. כאשר ה' ממנה מלך, הוא מוסר בידיו את הארץ השייכת לו, כפי שאמר שמואל לשאול,  שמואל א י1: "הֲלוֹא כִּי מְשָׁחֲךָ ה' עַל נַחֲלָתוֹ לְנָגִיד". מסירה זו כוללת גם את הזכות לקנות קרקע לצמיתות, ובלבד שהמלך משתמש בה על-פי התורה ולא לע"ז.

תירוצים נוספים, דחוקים יותר:

5. "בפרשת המלך כתיב "יקח ונתן לעבדיו" ולא לעצמו" (תוספות שם, תירוץ ראשון); "זכותו של המלך להפקיע קרקעות על מנת לתת אותם לאחרים. זכותו להעביר קרקעות מאדם אחד לאחר, אם טובת המדינה דורשת זאת. אין למלך רשות להפקיע קרקעות לשימושו האישי. אחאב נקלע, אפוא, למבוי סתום. אין בידו סמכות להפקיע אדמות במקרה מיוחד זה: לצורך ביתו" (כיצד הפקיע אחאב את כרם נבות? / יהודה איזנברג).

6. "בחנם היה יכול ליקח אם היה רוצה, אבל כשהיה שואל אחאב שימכרו לו, חשב נבות שרשות בידו לומר לא אמכור".

7. "אינו מותר רק בשדות הרחוקים מן העיר, דלא מעלי כל כך. אבל כרם נבות היה אצל היכל אחאב בשומרון".

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • משפט המלך ג€“ ויקיפדיה: וְאֶת-בְּנוֹתֵיכֶם, יִקָּח, לְרַקָּחוֹת וּלְטַבָּחוֹת, וּלְאֹפוֹת. וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת- כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם, הַטּוֹבִים--יִקָּח; וְנָתַן, לַעֲבָדָיו. וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם ... (cache)
 • פרשת לך לך: ... יִקָּח לְרַקָּחוֹת וּלְטַבָּחוֹת וּלְאֹפוֹת: (יד) וְאֶת שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח וְנָתַן לַעֲבָדָיו: (טו) וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם יַעְשֹׂר וְנָתַן ... (cache)
 • אתר בית ספר מופת-חופים - חדרה: יג וְאֶת-בְּנוֹתֵיכֶם יִקָּח לְרַקָּחוֹת וּלְטַבָּחוֹת וּלְאֹפוֹת. יד וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח וְנָתַן לַעֲבָדָיו. טו וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם ... (cache)
 • פגיעה בחופש התנועה: ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאֹפות. ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן ... (cache)
 • "דינא דמלכותא דינא" וגדריו / נחום רקובר: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו... ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו'. והנה נחלקו בדבר במסכת סנהדרין, לדעת שמואל: "כל האמור בפרשת ... (cache)
 • סוג הבחינה: א: יד וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם, הַטּוֹבִים--יִקָּח; וְנָתַן, לַעֲבָדָיו. טו וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם, יַעְשֹׂר; וְנָתַן לְסָרִיסָיו, וְלַעֲבָדָיו. טז וְאֶת-עַבְדֵיכֶם ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - יחזקאל מֲ´ה, טֲ´ז - "התרומה הזאת לנשיא בישראלֲ´: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. וזרעכם וכרמכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו..." (שמו"א ח', יא'-יח'). בגמרא נחלקו אמוראים ותנאים אם "כל האמור בפרשת מלך ... (cache)
 • שאול ודויד: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו - - צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים" (שמואל א' ח', 17-11). "משפט" כזה לא קם מעולם בישראל, כפי שאנו יודעים מסיפור ... (cache)
 • Le peuple demande un roi שמואל א פרק ח: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו.:) טו(. וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו.:) טז(. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ... (cache)
 • מִשְׁפַּט: ... יִמְלֹךְ עֲלֵיכֶם '; 'וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח ', הורה במלת עליכם לומר שכבר נרמז בתורה משפט המלך ומעשהו כמ"ש 'שום תשים עליך מלך'. ... (cache)
 • מדוע הפר דוד את המצוה "אל תצר את מואב / עמון"?: ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו, כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו, אם אין להם מה יאכלו אלא משם, ונותן דמיהן--שנאמר " ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם, הטובים--ייקח; ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ועוד: כי מה שאמר במשפט המלוכה: ואת שדותיכם ואת כרמיכם יקח, כבר כתבנו בפירושים מה שפירשו בו רז"ל, כי אינו אומר אלא על פירותיהם לפי שעה, ונראה כי הדבר כן מאחאב שבקש ... (cache)
 • ביאור:כל האמור בפרשת המלך - מלך זוכה בו? ג€“ ויקיטקסט: 22 אוגוסט 2008 ... וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח; וְנָתַן לַעֲבָדָיו. וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם יַעְשֹׂר; וְנָתַן לְסָרִיסָיו וְלַעֲבָדָיו. ... (cache)
 • דפי מקורות: ... חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו: ואת בנותיכם יקח רקחות ולטבחות ולאפות: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו: וזרעיכם וכרמיכם ... (cache)
 • תנ"ך ֲ©: פס 15 ג€“" וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם, יַעְשֹׂר; וְנָתַן לְסָרִיסָיו, וְלַעֲבָדָיו ". פס 14 -" וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם, הַטּוֹבִים--יִקָּח; וְנָתַן, לַעֲבָדָיו.*" ... (cache)
 • עקרון המידתיות במשפט העברי / אביעד הכהן: ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאֹפות. ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן ... (cache)
 • ביאור:הקבלה בין אחאב לשאול, דוד ושלמה ג€“ ויקיטקסט: 19 פברואר 2011 ... ועוד נקודה לזכות אחאב היא שהרי נכתב במשפט המלך -. שמואל א ח יד: "ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו". -- hagai hoffer, 2011-02-02 ... (cache)
 • שמואל א, פרק ח - מבחן / מרציאנו רונן: וְאֶת שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח... וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם יַעְשֹׂר... וְאֶת עַבְדֵיכֶם וְאֶת שִׁפְחוֹתֵיכֶם וְאֶת בַּחוּרֵיכֶם הַטּוֹבִים וְאֶת ... (cache)
 • שמואל א פרק: יד וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים יִקָּח וְנָתַן לַעֲבָדָיו: טו וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם יַעְשֹׂר וְנָתַן לְסָרִיסָיו וְלַעֲבָדָיו: טז וְאֶת-עַבְדֵיכֶם- ... (cache)
 • שיעור 4: ... יִקָּח, לְרַקָּחוֹת וּלְטַבָּחוֹת, וּלְאֹפוֹת. 14 וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם, הַטּוֹבִים--יִקָּח; וְנָתַן, לַעֲבָדָיו. 15 וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם, יַעְשֹׂר; ... (cache)
 • קרבן תודה וקרבן פסח: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח... ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח... ואתם תהיו לו לעבדים" (ח:יא-יז). אבל כל זה לא עזר: "וימאנו העם לשמֹע בקול שמואל ויאמרו לא ... (cache)
 • שמואל א' פרק ח: וכבר אמר ואת שדותיכם ואת כרמיכם, כי השדות והכרמים והזתים הטובים יקחם כולם אם ירצה ושאר השדות והכרמים יעשר, ר"ל יקח המעשר מן השדות והכרמים או מתבואה אחר מעשר הלוים. ... (cache)
 • מלך: ואת בנותיכם יקח... ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח... ואתם תהיו לו לעבדים. אנו עומדים בכל יום, בייחוד בעשרת ימי תשובה, לפני מלך מלכי המלכים ולא לפני מלך בשר ודם. ... (cache)
 • סנהדרין דף כ ג€“ משפט המלך: 4 מרץ 2010 ... כְּלֵי מִלְחַמְתּוֹ וּכְלֵי רִכְבּוֹ: וְאֶת בְּנוֹתֵיכֶם יִקָּח לְרַקָּחוֹת וּלְטַבָּחוֹת וּלְאֹפוֹת: וְאֶת שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם הַטּוֹבִים ... (cache)
 • תאריך:: ... מלחמתו וכלי רכבו: ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו: וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו: ואת עבדיכם ואת ... (cache)
 • פרק ראשון- קטע שלא נלמד (12 נקודות): יד וְאֶת-שְׂדוֹתֵיכֶם וְאֶת-כַּרְמֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם, הַטּוֹבִים--יִקָּח; וְנָתַן, לַעֲבָדָיו. טו וְזַרְעֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם, יַעְשֹׂר; וְנָתַן לְסָרִיסָיו, וְלַעֲבָדָיו. טז וְאֶת-עַבְדֵיכֶם ... (cache)
 • מלחמה לפתרון בעיות כלכליות: למלך ישראל מותר להפקיע קרקעות של ישראל כי הוא המלך שלהם, והם קיבלו על עצמם את " משפט המלך", שאומר (בין השאר) "ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- שמואל א פרק ח: ... חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו: (יג) ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות: (יד) ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו: (טו) וזרעיכם וכרמיכם ... (cache)
 • more "ואת שדותיכם ואת כרמיכם ":
 • ביאור:הובס, מקיאוולי והתנ"ך: הקהיליה והריבון ג€“ ויקיטקסט: 30 יולי 2011 ... 14 ואת-שדותיכם ואת-כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. 15 וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו. 16 ואת-עבדיכם ואת-שפחותיכם ואת-בחוריכם הטובים ... (cache)
 • שו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן מט: (יד) ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו: (טו) וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו: (טז) ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ... (cache)
 • דף קשר מספר 772 - פרשת שופטים: ואת בנותיכם יקח... ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו... צאנכם יקח ואתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה ה' אתכם ... (cache)
 • זכויות יתר למנהיגים: 26 ספטמבר 2011 ... ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו..." האם הזכויות כולן מקובלות עליכם או שמא בחלקן מעוררות התנגדות? ב. אזהרה למלך. בספר דברים ... (cache)
 • שו"ת מהר"ם מרוטנברג חלק ד (דפוס פראג) סימן תרפז ד"ה +ראב"ן ק': ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו אם אין להם מה יאכלו אלא משם, ונותן דמיהן, שנאמר: "ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן ... (cache)
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ד הלכה ב - פ...: ... ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאופות, ובקרא י"ד, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח, ונתן לעבדיו, ובקרא ט"ו, וזרעיכם וכרמיכם יעשר, ונתן לסריסיו ולעבדיו, ובקרא ט"ז, ... (cache)
 • "משפט המלך" (שמואל א', פרק ח'): יז a: "צאנכם יעשר". טו: "זרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו". יד: "ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו". יג: "ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאופות20). ... (cache)
 • שקיעת שמשו של שאול וזריחת שמשו של דוד: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו. ... (cache)
 • הרמב"ם, בספר שופטים, סנהדרין פרק כה כותב:: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו, וזרעיכם יעשׂור ונתן לסריסיו ולעבדיו, ואת עבדיכם ואת שִפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו. ... (cache)
 • חלום ומציאות במלכות ישראל: ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו" (שם יג-יד), ועוד מעשים של רדייה המתקרבים לעושק ממשי. והנה, בדף כ ע"ב מובאת דעתו של רב יהודה בשם שמואל: "כל האמור בפרשת מלך ... (cache)
 • נשים בתפקידים ציבוריים: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו... ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו. צאנכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים". ואכן, העם מבין את המסר ומקבל ... (cache)
 • למי רווח השבתת חממות ע"י הצבא- הרב יעקב אפשטיין: ... והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו, אם אין להם מה יאכלו אלא משם, ונותן דמיהן, שנאמר ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו". ... (cache)
 • פחות ממשלה, יותר כלכלה - בגליון השבוע - בשבע 119 - ערוץ 7: 25 נובמבר 2004 ... ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו... צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים..." בר-טל, יועץ ארגוני ועורך כלכלי, מרצה בנושאי כלכלת השוק החופשי ... (cache)
 • פיצויי מפגעי ממון וסביבה- הרב יהונתן שמחה בלס: "ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו, אם אין להם מה יאכלו אלא משם, ונותן דמיהן, שנאמר ואת שדותכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן ... (cache)
 • התבגרות - מלחמת חפירות - תפוז בלוגים: 22 אוגוסט 2010 ... ולטבחות ולאפות: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו: וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו: ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם ... (cache)
 • עסקים ראיון: וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו...ג€� (שמואל א, ח, יג€�א. - טג€�ו). עבדי המלך הם המסייעים לו לשמור על מעמדו במרכז. המפלגה, ודרך המרכז לטפס בסולם השררה הלאומי. גבוה ככל האפשר. ... (cache)
 • ריח לא טוב נודף מהפריימרי'ס (הפריימריס בעבודה): 12 יוני 2007 ... וזיתיכם, הטובים--יקח; ונתן, לעבדיו. טו וזרעיכם וכרמיכם, יעשר; ונתן לסריסיו, ולעבדיו. טז ואת- עבדיכם ואת-שפחותיכם ואת-בחוריכם הטובים, ואת-חמוריכם--יקח; ועשה, ... (cache)
 • האישה היהודיה לאור תיעוד מן הגניזה הקהירית: מובן שלצורך הספקת האוכל הזה לצבא יצטרכו גם שדות וכרמים ג€“ 'ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם יעשֹׂר ונתן לסריסיו ולעבדיו' (שם, פס' ... (cache)
 • התעמרות השלטון באזרח הקטן (מקץ סח): 9 דצמבר 2007 ... וזיתיכם, הטובים--יקח; ונתן, לעבדיו. טו וזרעיכם וכרמיכם, יעשר; ונתן לסריסיו, ולעבדיו. טז ואת- עבדיכם ואת-שפחותיכם ואת-בחוריכם הטובים, ואת-חמוריכם--יקח; ועשה, ... (cache)
 • פרופ' יהודה אליצור - מאמרים: הוא סבור, כי אירוע זה בחיי דויד הוא הדגמה מוסווית של אזהרת שמואל בדבר משפט המלך "ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח, ונתן לעבדיו" (שמ"א ח, יד), אנאלוגיות ומקבילות, ... (cache)
 • ביבי נתניהו צודק: 30 אוקטובר 2006 ... וזיתיכם, הטובים--יקח; ונתן, לעבדיו. טו וזרעיכם וכרמיכם, יעשר; ונתן לסריסיו, ולעבדיו. טז ואת- עבדיכם ואת-שפחותיכם ואת-בחוריכם הטובים, ואת-חמוריכם--יקח; ועשה, ... (cache)
 • atlas-ecoway - 25.השקט האלים-יפאן: ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאופות: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו......וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם......" קשה לחבב את המלך ... (cache)
 • ביןאמונהלהלכה: "ואתג€“שדותיכם ואתג€“כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו". והקשו המפרשים מכרם נבות: מדוע הוצרך אחאב למשפט שקר? הלוא היה מותר לו לקחת את הכרם. ותירצו ש"ונתן לעבדיו" ... (cache)
 • more "וזיתיכם הטובים יקח ונתן ":
 • מבנה של הבעת עמדה: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתכם הטובים, יקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם יעשור, ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותים ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו ... (cache)
 • שקיעת שמשו של שאול וזריחת שמשו של דוד: ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו. ... (cache)
 • האדם וסביבתו בתקופת המלוכה: "ואת שדותיכם ואת כרמיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו" (שמ"א ח יד'): קרקעות "מדינה" וקרקע פרטית בישראל בתקופת המקרא ג€“ מקרי המבחן של שומרון ויזרעאל. 7. תכנון העיר ותכנון הכפר ... (cache)
 • מחאת האוהלים: תשעה עשירונים של אנרכיסטים נגד עשירון אחד של מתעלקים...: 4 אוגוסט 2011 ... ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתכם הטובים יקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ... (cache)

תגובות