ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א יב

1 וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל-ישראל להמליך אתו. 2 ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים. 3 וישלחו ויקראו-לו ויבאו ירבעם וכל-קהל ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר. 4 אביך הקשה את-עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך. 5 ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם. 6 ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים את-פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את-העם-הזה דבר. 7 וידבר אליו לאמר אם-היום תהיה-עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים. 8 ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו. 9 ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו. 10 וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי. 11 ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים. 12 ויבו ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלישי. 13 ויען המלך את-העם קשה ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו. 14 וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את-עלכם ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים. 15 ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה סבה מעם יהוה למען הקים את-דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל-ירבעם בן-נבט. 16 וירא כל-ישראל כי לא-שמע המלך אליהם וישבו העם את-המלך דבר לאמר מה-לנו חלק בדוד ולא-נחלה בבן-ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו. 17 ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם.

18 וישלח המלך רחבעם את-אדרם אשר על-המס וירגמו כל-ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם. 19 ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה.

20 ויהי כשמע כל-ישראל כי-שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל-העדה וימליכו אתו על-כל-ישראל לא היה אחרי בית-דוד זולתי שבט-יהודה לבדו. 21 ויבאו רחבעם ירושלם ויקהל את-כל-בית יהודה ואת-שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-בית ישראל להשיב את-המלוכה לרחבעם בן-שלמה.

22 ויהי דבר האלהים אל-שמעיה איש-האלהים לאמר. 23 אמר אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה ואל-כל-בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר. 24 כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמון עם-אחיכם בני-ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את-דבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה.

25 ויבן ירבעם את-שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את-פנואל. 26 ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד. 27 אם-יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית-יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל-אדניהם אל-רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל-רחבעם מלך-יהודה. 28 ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב-לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. 29 וישם את-האחד בבית-אל ואת-האחד נתן בדן. 30 ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד-דן. 31 ויעש את-בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא-היו מבני לוי. 32 ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה-עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על-המזבח כן עשה בבית-אל לזבח לעגלים אשר-עשה והעמיד בבית אל את-כהני הבמות אשר עשה. 33 ויעל על-המזבח אשר-עשה בבית-אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר-בדא מלבד ויעש חג לבני ישראל ויעל על-המזבח להקטיר.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות