ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א טו

1 ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן-נבט מלך אבים על-יהודה. 2 שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת-אבישלום. 3 וילך בכל-חטאות אביו אשר-עשה לפניו ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דוד אביו. 4 כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את-בנו אחריו ולהעמיד את-ירושלם. 5 אשר עשה דוד את-הישר בעיני יהוה ולא-סר מכל אשר-צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי. 6 ומלחמה היתה בין-רחבעם ובין ירבעם כל-ימי חייו. 7 ויתר דברי אבים וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם. 8 וישכב אבים עם-אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו.

9 ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה. 10 וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת-אבישלום. 11 ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו. 12 ויעבר הקדשים מן-הארץ ויסר את-כל-הגללים אשר עשו אבתיו. 13 וגם את-מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר-עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את-מפלצתה וישרף בנחל קדרון. 14 והבמות לא-סרו רק לבב-אסא היה שלם עם-יהוה כל-ימיו.

15 ויבא את-קדשי אביו וקדשו בית יהוה כסף וזהב וכלים. 16 ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך-ישראל כל-ימיהם. 17 ויעל בעשא מלך-ישראל על-יהודה ויבן את-הרמה לבלתי תת יצא ובא לאסא מלך יהודה. 18 ויקח אסא את-כל-הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית-יהוה ואת-אוצרות בית מלך ויתנם ביד-עבדיו וישלחם המלך אסא אל-בן-הדד בן-טברמן בן-חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר. 19 ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב לך הפרה את-בריתך את-בעשא מלך-ישראל ויעלה מעלי. 20 וישמע בן-הדד אל-המלך אסא וישלח את-שרי החילים אשר-לו על-ערי ישראל ויך את-עיון ואת-דן ואת אבל בית-מעכה ואת כל-כנרות על כל-ארץ נפתלי. 21 ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את-הרמה וישב בתרצה. 22 והמלך אסא השמיע את-כל-יהודה אין נקי וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את-גבע בנימן ואת-המצפה. 23 ויתר כל-דברי-אסא וכל-גבורתו וכל-אשר עשה והערים אשר בנה הלא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את-רגליו. 24 וישכב אסא עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהושפט בנו תחתיו.

25 ונדב בן-ירבעם מלך על-ישראל בשנת שתים לאסא מלך יהודה וימלך על-ישראל שנתים. 26 ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את-ישראל. 27 ויקשר עליו בעשא בן-אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל-ישראל צרים על-גבתון. 28 וימתהו בעשא בשנת שלש לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו. 29 ויהי כמלכו הכה את-כל-בית ירבעם לא-השאיר כל-נשמה לירבעם עד-השמדו כדבר יהוה אשר דבר ביד-עבדו אחיה השילני. 30 על-חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את-ישראל בכעסו אשר הכעיס את-יהוה אלהי ישראל. 31 ויתר דברי נדב וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 32 ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך-ישראל כל-ימיהם.

33 בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא בן-אחיה על-כל-ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה. 34 ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את-ישראל.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות