ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית טו

1 אחר הדברים האלה היה דבר-יהוה אל-אברם במחזה לאמר אל-תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד. 2 ויאמר אברם אדני יהוה מה-תתן-לי ואנכי הולך ערירי ובן-משק ביתי הוא דמשק אליעזר. 3 ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן-ביתי יורש אתי. 4 והנה דבר-יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי-אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. 5 ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט-נא השמימה וספר הכוכבים אם-תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך. 6 והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה. 7 ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את-הארץ הזאת לרשתה. 8 ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה. 9 ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל. 10 ויקח-לו את-כל-אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש-בתרו לקראת רעהו ואת-הצפר לא בתר. 11 וירד העיט על-הפגרים וישב אתם אברם. 12 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על-אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו. 13 ויאמר לאברם ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה. 14 וגם את-הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי-כן יצאו ברכש גדול. 15 ואתה תבוא אל-אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה. 16 ודור רביעי ישובו הנה כי לא-שלם עון האמרי עד-הנה. 17 ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. 18 ביום ההוא כרת יהוה את-אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את-הארץ הזאת מנהר מצרים עד-הנהר הגדל נהר-פרת. 19 את-הקיני ואת-הקנזי ואת הקדמני. 20 ואת-החתי ואת-הפרזי ואת-הרפאים. 21 ואת-האמרי ואת-הכנעני ואת-הגרגשי ואת-היבוסי.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות