ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות ז

1 ויאמר יהוה אל-משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. 2 אתה תדבר את כל-אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה ושלח את-בני-ישראל מארצו. 3 ואני אקשה את-לב פרעה והרביתי את-אתתי ואת-מופתי בארץ מצרים. 4 ולא-ישמע אלכם פרעה ונתתי את-ידי במצרים והוצאתי את-צבאתי את-עמי בני-ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים. 5 וידעו מצרים כי-אני יהוה בנטתי את-ידי על-מצרים והוצאתי את-בני-ישראל מתוכם. 6 ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו. 7 ומשה בן-שמנים שנה ואהרן בן-שלש ושמנים שנה בדברם אל-פרעה.

8 ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר. 9 כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל-אהרן קח את-מטך והשלך לפני-פרעה יהי לתנין. 10 ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את-מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין. 11 ויקרא גם-פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם-הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן. 12 וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה-אהרן את-מטתם. 13 ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה.

14 ויאמר יהוה אל-משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם. 15 לך אל-פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על-שפת היאר והמטה אשר-נהפך לנחש תקח בידך. 16 ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את-עמי ויעבדני במדבר והנה לא-שמעת עד-כה. 17 כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר-בידי על-המים אשר ביאר ונהפכו לדם. 18 והדגה אשר-ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן-היאר.

19 ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן קח מטך ונטה-ידך על-מימי מצרים על-נהרתם על-יאריהם ועל-אגמיהם ועל כל-מקוה מימיהם ויהיו-דם והיה דם בכל-ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. 20 ויעשו-כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את-המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל-המים אשר-ביאר לדם. 21 והדגה אשר-ביאר מתה ויבאש היאר ולא-יכלו מצרים לשתות מים מן-היאר ויהי הדם בכל-ארץ מצרים. 22 ויעשו-כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם כאשר דבר יהוה. 23 ויפן פרעה ויבא אל-ביתו ולא-שת לבו גם-לזאת. 24 ויחפרו כל-מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר. 25 וימלא שבעת ימים אחרי הכות-יהוה את-היאר.

26 ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את-עמי ויעבדני. 27 ואם-מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את-כל-גבולך בצפרדעים. 28 ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל-מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך. 29 ובכה ובעמך ובכל-עבדיך יעלו הצפרדעים.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות