ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות כ

1 וידבר אלהים את כל-הדברים האלה לאמר.

2 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים: לא יהיה-לך אלהים אחרים על-פני. 3 לא תעשה-לך פסל וכל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. 4 לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על-בנים על-שלשים ועל-רבעים לשנאי. 5 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי.

6 לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא.

7 זכור את-יום השבת לקדשו. 8 ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך. 9 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא-תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. 10 כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם וינח ביום השביעי על-כן ברך יהוה את-יום השבת ויקדשהו.

11 כבד את-אביך ואת-אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך.

12 לא תרצח. {ס} לא תנאף. {ס} לא תגנב. {ס} לא-תענה ברעך עד שקר.

13 לא תחמד בית רעך לא-תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך.

14 וכל-העם ראים את-הקולת ואת-הלפידם ואת קול השפר ואת-ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק. 15 ויאמרו אל-משה דבר-אתה עמנו ונשמעה ואל-ידבר עמנו אלהים פן-נמות. 16 ויאמר משה אל-העם אל-תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על-פניכם לבלתי תחטאו. 17 ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל-הערפל אשר-שם האלהים.

18 ויאמר יהוה אל-משה כה תאמר אל-בני ישראל אתם ראיתם כי מן-השמים דברתי עמכם. 19 לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם. 20 מזבח אדמה תעשה-לי וזבחת עליו את-עלתיך ואת-שלמיך את-צאנך ואת-בקרך בכל-המקום אשר אזכיר את-שמי אבוא אליך וברכתיך. 21 ואם-מזבח אבנים תעשה-לי לא-תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה. 22 ולא-תעלה במעלת על-מזבחי אשר לא-תגלה ערותך עליו.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות