ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר לב

1 ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני-גד עצום מאד ויראו את-ארץ יעזר ואת-ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה. 2 ויבאו בני-גד ובני ראובן ויאמרו אל-משה ואל-אלעזר הכהן ואל-נשיאי העדה לאמר. 3 עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען. 4 הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה.

5 ויאמרו אם-מצאנו חן בעיניך יתן את-הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל-תעברנו את-הירדן. 6 ויאמר משה לבני-גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה. 7 ולמה תנואון את-לב בני ישראל מעבר אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה. 8 כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את-הארץ. 9 ויעלו עד-נחל אשכול ויראו את-הארץ ויניאו את-לב בני ישראל לבלתי-בא אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה. 10 ויחר-אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר. 11 אם-יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא-מלאו אחרי. 12 בלתי כלב בן-יפנה הקנזי ויהושע בן-נון כי מלאו אחרי יהוה. 13 ויחר-אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד-תם כל-הדור העשה הרע בעיני יהוה. 14 והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף-יהוה אל-ישראל. 15 כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל-העם הזה.

16 ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. 17 ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם-הביאנם אל-מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ. 18 לא נשוב אל-בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו. 19 כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה.

20 ויאמר אליהם משה אם-תעשון את-הדבר הזה אם-תחלצו לפני יהוה למלחמה. 21 ועבר לכם כל-חלוץ את-הירדן לפני יהוה עד הורישו את-איביו מפניו. 22 ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה. 23 ואם-לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. 24 בנו-לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו. 25 ויאמר בני-גד ובני ראובן אל-משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה. 26 טפנו נשינו מקננו וכל-בהמתנו יהיו-שם בערי הגלעד. 27 ועבדיך יעברו כל-חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר. 28 ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן-נון ואת-ראשי אבות המטות לבני ישראל. 29 ויאמר משה אלהם אם-יעברו בני-גד ובני-ראובן אתכם את-הירדן כל-חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את-ארץ הגלעד לאחזה. 30 ואם-לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען. 31 ויענו בני-גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל-עבדיך כן נעשה. 32 נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן. 33 ויתן להם משה לבני-גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן-יוסף את-ממלכת סיחן מלך האמרי ואת-ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב. 34 ויבנו בני-גד את-דיבן ואת-עטרת ואת ערער. 35 ואת-עטרת שופן ואת-יעזר ויגבהה. 36 ואת-בית נמרה ואת-בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן. 37 ובני ראובן בנו את-חשבון ואת-אלעלא ואת קריתים. 38 ואת-נבו ואת-בעל מעון מוסבת שם ואת-שבמה ויקראו בשמת את-שמות הערים אשר בנו. 39 וילכו בני מכיר בן-מנשה גלעדה וילכדה ויורש את-האמרי אשר-בה. 40 ויתן משה את-הגלעד למכיר בן-מנשה וישב בה. 41 ויאיר בן-מנשה הלך וילכד את-חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר. 42 ונבח הלך וילכד את-קנת ואת-בנתיה ויקרא לה נבח בשמו.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות