ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים י

1 בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל-לך שני-לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ. 2 ואכתב על-הלחת את-הדברים אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון. 3 ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני-לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי. 4 ויכתב על-הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי. 5 ואפן וארד מן-ההר ואשם את-הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה. 6 ובני ישראל נסעו מבארת בני-יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו. 7 משם נסעו הגדגדה ומן-הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים. 8 בעת ההוא הבדיל יהוה את-שבט הלוי לשאת את-ארון ברית-יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. 9 על-כן לא-היה ללוי חלק ונחלה עם-אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו. 10 ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא-אבה יהוה השחיתך. 11 ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו ויירשו את-הארץ אשר-נשבעתי לאבתם לתת להם.

12 ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם-ליראה את-יהוה אלהיך ללכת בכל-דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך. 13 לשמר את-מצות יהוה ואת-חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך. 14 הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל-אשר-בה. 15 רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל-העמים כיום הזה. 16 ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד. 17 כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא-ישא פנים ולא יקח שחד. 18 עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה. 19 ואהבתם את-הגר כי-גרים הייתם בארץ מצרים. 20 את-יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע. 21 הוא תהלתך והוא אלהיך אשר-עשה אתך את-הגדלת ואת-הנוראת האלה אשר ראו עיניך. 22 בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות