ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים כו

1 והיה כי-תבוא אל-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. 2 ולקחת מראשית כל-פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם. 3 ובאת אל-הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי-באתי אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו. 4 ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך. 5 וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי-שם לגוי גדול עצום ורב. 6 וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. 7 ונצעק אל-יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את-קלנו וירא את-ענינו ואת-עמלנו ואת-לחצנו. 8 ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים. 9 ויבאנו אל-המקום הזה ויתן-לנו את-הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. 10 ועתה הנה הבאתי את-ראשית פרי האדמה אשר-נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך. 11 ושמחת בכל-הטוב אשר נתן-לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך.

12 כי תכלה לעשר את-כל-מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו. 13 ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן-הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל-מצותך אשר צויתני לא-עברתי ממצותיך ולא שכחתי. 14 לא-אכלתי באני ממנו ולא-בערתי ממנו בטמא ולא-נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני. 15 השקיפה ממעון קדשך מן-השמים וברך את-עמך את-ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש.

16 היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את-החקים האלה ואת-המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל-לבבך ובכל-נפשך. 17 את-יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו. 18 ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר-לך ולשמר כל-מצותיו. 19 ולתתך עליון על כל-הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם-קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות