ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע ב

1 וישלח יהושע-בן-נון מן-השטים שנים-אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את-הארץ ואת-יריחו וילכו ויבאו בית-אשה זונה ושמה רחב וישכבו-שמה. 2 ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפר את-הארץ. 3 וישלח מלך יריחו אל-רחב לאמר הוציאי האנשים הבאים אליך אשר-באו לביתך כי לחפר את-כל-הארץ באו. 4 ותקח האשה את-שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה. 5 ויהי השער לסגור בחשך והאנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום. 6 והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ הערכות לה על-הגג. 7 והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרדפים אחריהם. 8 והמה טרם ישכבון והיא עלתה עליהם על-הגג. 9 ותאמר אל-האנשים ידעתי כי-נתן יהוה לכם את-הארץ וכי-נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל-ישבי הארץ מפניכם. 10 כי שמענו את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם. 11 ונשמע וימס לבבנו ולא-קמה עוד רוח באיש מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת. 12 ועתה השבעו-נא לי ביהוה כי-עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת. 13 והחיתם את-אבי ואת-אמי ואת-אחי ואת-אחותי ואת כל-אשר להם והצלתם את-נפשתינו ממות. 14 ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את-דברנו זה והיה בתת-יהוה לנו את-הארץ ועשינו עמך חסד ואמת. 15 ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. 16 ותאמר להם ההרה לכו פן-יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם. 17 ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו. 18 הנה אנחנו באים בארץ את-תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת-אביך ואת-אמך ואת-אחיך ואת כל-בית אביך תאספי אליך הביתה. 19 והיה כל אשר-יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו אם-יד תהיה-בו. 20 ואם-תגידי את-דברנו זה והיינו נקים משבעתך אשר השבעתנו. 21 ותאמר כדבריכם כן-הוא ותשלחם וילכו ותקשר את-תקות השני בחלון. 22 וילכו ויבאו ההרה וישבו שם שלשת ימים עד-שבו הרדפים ויבקשו הרדפים בכל-הדרך ולא מצאו. 23 וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבאו אל-יהושע בן-נון ויספרו-לו את כל-המצאות אותם. 24 ויאמרו אל-יהושע כי-נתן יהוה בידנו את-כל-הארץ וגם-נמגו כל-ישבי הארץ מפנינו.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות