ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע ד

1 ויהי כאשר-תמו כל-הגוי לעבור את-הירדן {פ}

ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר. 2 קחו לכם מן-העם שנים עשר אנשים איש-אחד איש-אחד משבט. 3 וצוו אותם לאמר שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים-עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר-תלינו בו הלילה.

4 ויקרא יהושע אל-שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל איש-אחד איש-אחד משבט. 5 ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל-תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על-שכמו למספר שבטי בני-ישראל. 6 למען תהיה זאת אות בקרבכם כי-ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם. 7 ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד-עולם. 8 ויעשו-כן בני-ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל-יהושע למספר שבטי בני-ישראל ויעברום עמם אל-המלון וינחום שם. 9 ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה. 10 והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל-הדבר אשר-צוה יהוה את-יהושע לדבר אל-העם ככל אשר-צוה משה את-יהושע וימהרו העם ויעברו. 11 ויהי כאשר-תם כל-העם לעבור ויעבר ארון-יהוה והכהנים לפני העם. 12 ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר דבר אליהם משה. 13 כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו.

14 ביום ההוא גדל יהוה את-יהושע בעיני כל-ישראל ויראו אתו כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו.

15 ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר. 16 צוה את-הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן-הירדן. 17 ויצו יהושע את-הכהנים לאמר עלו מן-הירדן. 18 ויהי בעלות הכהנים נשאי ארון ברית-יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי-הירדן למקומם וילכו כתמול-שלשום על-כל-גדותיו. 19 והעם עלו מן-הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. 20 ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן-הירדן הקים יהושע בגלגל. 21 ויאמר אל-בני ישראל לאמר אשר ישאלון בניכם מחר את-אבותם לאמר מה האבנים האלה. 22 והודעתם את-בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את-הירדן הזה. 23 אשר-הוביש יהוה אלהיכם את-מי הירדן מפניכם עד-עברכם כאשר עשה יהוה אלהיכם לים-סוף אשר-הוביש מפנינו עד-עברנו. 24 למען דעת כל-עמי הארץ את-יד יהוה כי חזקה היא למען יראתם את-יהוה אלהיכם כל-הימים.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות