ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א יג

1 בן-שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על-ישראל. 2 ויבחר-לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם-שאול אלפים במכמש ובהר בית-אל ואלף היו עם-יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו. 3 ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל-הארץ לאמר ישמעו העברים. 4 וכל-ישראל שמעו לאמר הכה שאול את-נציב פלשתים וגם-נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. 5 ופלשתים נאספו להלחם עם-ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על-שפת-הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און. 6 ואיש ישראל ראו כי צר-לו כי נגש העם ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים ובצרחים ובברות. 7 ועברים עברו את-הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל-העם חרדו אחריו. 8 וייחל שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא-בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו. 9 ויאמר שאול הגשו אלי העלה והשלמים ויעל העלה. 10 ויהי ככלתו להעלות העלה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו. 11 ויאמר שמואל מה עשית ויאמר שאול כי-ראיתי כי-נפץ העם מעלי ואתה לא-באת למועד הימים ופלשתים נאספים מכמש. 12 ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני יהוה לא חליתי ואתאפק ואעלה העלה.

13 ויאמר שמואל אל-שאול נסכלת לא שמרת את-מצות יהוה אלהיך אשר צוך כי עתה הכין יהוה את-ממלכתך אל-ישראל עד-עולם. 14 ועתה ממלכתך לא-תקום בקש יהוה לו איש כלבבו ויצוהו יהוה לנגיד על-עמו כי לא שמרת את אשר-צוך יהוה.

15 ויקם שמואל ויעל מן-הגלגל גבעת בנימן ויפקד שאול את-העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. 16 ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש. 17 ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים הראש אחד יפנה אל-דרך עפרה אל-ארץ שועל. 18 והראש אחד יפנה דרך בית חרון והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על-גי הצבעים המדברה.

19 וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל כי-אמר פלשתים פן יעשו העברים חרב או חנית. 20 וירדו כל-ישראל הפלשתים ללטוש איש את-מחרשתו ואת-אתו ואת-קרדמו ואת מחרשתו. 21 והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן. 22 והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל-העם אשר את-שאול ואת-יונתן ותמצא לשאול וליונתן בנו. 23 ויצא מצב פלשתים אל-מעבר מכמש.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות