ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב כג

1 ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן-ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל. 2 רוח יהוה דבר-בי ומלתו על-לשוני. 3 אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים. 4 וכאור בקר יזרח-שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ. 5 כי-לא-כן ביתי עם-אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי-כל-ישעי וכל-חפץ כי-לא יצמיח. 6 ובליעל כקוץ מנד כלהם כי-לא ביד יקחו. 7 ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת.

8 אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על-שמנה מאות חלל בפעם אחד.

9 ואחרו אלעזר בן-דדי בן-אחחי בשלשה גברים עם-דוד בחרפם בפלשתים נאספו-שם למלחמה ויעלו איש ישראל. 10 הוא קם ויך בפלשתים עד כי-יגעה ידו ותדבק ידו אל-החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך-לפשט.

11 ואחריו שמא בן-אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי-שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים. 12 ויתיצב בתוך-החלקה ויצילה ויך את-פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה.

13 וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל-קציר אל-דוד אל-מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים. 14 ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם. 15 ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית-לחם אשר בשער.

16 ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו-מים מבאר בית-לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל-דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה. 17 ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים.

18 ואבישי אחי יואב בן-צרויה הוא ראש השלשי והוא עורר את-חניתו על-שלש מאות חלל ולו-שם בשלשה. 19 מן-השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד-השלשה לא-בא.

20 ובניהו בן-יהוידע בן-איש-חי רב-פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את-האריה בתוך הבאר ביום השלג. 21 והוא-הכה את-איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את-החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. 22 אלה עשה בניהו בן-יהוידע ולו-שם בשלשה הגברים. 23 מן-השלשים נכבד ואל-השלשה לא-בא וישמהו דוד אל-משמעתו. 24 עשה-אל אחי-יואב בשלשים אלחנן בן-דדו בית לחם. 25 שמה החרדי אליקא החרדי. 26 חלץ הפלטי עירא בן-עקש התקועי. 27 אביעזר הענתתי מבני החשתי. 28 צלמון האחחי מהרי הנטפתי. 29 חלב בן-בענה הנטפתי אתי בן-ריבי מגבעת בני בנימן. 30 בניהו פרעתני הדי מנחלי געש. 31 אבי-עלבון הערבתי עזמות הברחמי. 32 אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן. 33 שמה ההררי אחיאם בן-שרר האררי. 34 אליפלט בן-אחסבי בן-המעכתי אליעם בן-אחיתפל הגלני. 35 חצרו הכרמלי פערי הארבי. 36 יגאל בן-נתן מצבה בני הגדי. 37 צלק העמני נחרי הבארתי נשאי כלי יואב בן-צריה. 38 עירא היתרי גרב היתרי. 39 אוריה החתי כל שלשים ושבעה.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות