ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב יז

1 בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן-אלה בשמרון על-ישראל תשע שנים. 2 ויעש הרע בעיני יהוה רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. 3 עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי-לו הושע עבד וישב לו מנחה. 4 וימצא מלך-אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל-סוא מלך-מצרים ולא-העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה ויעצרהו מלך אשור ויאסרהו בית כלא. 5 ויעל מלך-אשור בכל-הארץ ויעל שמרון ויצר עליה שלש שנים. 6 בשנת התשיעית להושע לכד מלך-אשור את-שמרון ויגל את-ישראל אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי.

7 ויהי כי-חטאו בני-ישראל ליהוה אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך-מצרים וייראו אלהים אחרים. 8 וילכו בחקות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו. 9 ויחפאו בני-ישראל דברים אשר לא-כן על-יהוה אלהיהם ויבנו להם במות בכל-עריהם ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר. 10 ויצבו להם מצבות ואשרים על כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן. 11 ויקטרו-שם בכל-במות כגוים אשר-הגלה יהוה מפניהם ויעשו דברים רעים להכעיס את-יהוה. 12 ויעבדו הגללים אשר אמר יהוה להם לא תעשו את-הדבר הזה. 13 ויעד יהוה בישראל וביהודה ביד כל-נביאו כל-חזה לאמר שבו מדרכיכם הרעים ושמרו מצותי חקותי ככל-התורה אשר צויתי את-אבתיכם ואשר שלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים. 14 ולא שמעו ויקשו את-ערפם כערף אבותם אשר לא האמינו ביהוה אלהיהם. 15 וימאסו את-חקיו ואת-בריתו אשר כרת את-אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשר סביבתם אשר צוה יהוה אתם לבלתי עשות כהם. 16 ויעזבו את-כל-מצות יהוה אלהיהם ויעשו להם מסכה שנים עגלים ויעשו אשירה וישתחוו לכל-צבא השמים ויעבדו את-הבעל. 17 ויעבירו את-בניהם ואת-בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו ויתמכרו לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו. 18 ויתאנף יהוה מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. 19 גם-יהודה לא שמר את-מצות יהוה אלהיהם וילכו בחקות ישראל אשר עשו. 20 וימאס יהוה בכל-זרע ישראל ויענם ויתנם ביד-שסים עד אשר השליכם מפניו. 21 כי-קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את-ירבעם בן-נבט וידא ירבעם את-ישראל מאחרי יהוה והחטיאם חטאה גדולה. 22 וילכו בני ישראל בכל-חטאות ירבעם אשר עשה לא-סרו ממנה. 23 עד אשר-הסיר יהוה את-ישראל מעל פניו כאשר דבר ביד כל-עבדיו הנביאים ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה.

24 ויבא מלך-אשור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את-שמרון וישבו בעריה. 25 ויהי בתחלת שבתם שם לא יראו את-יהוה וישלח יהוה בהם את-האריות ויהיו הרגים בהם. 26 ויאמרו למלך אשור לאמר הגוים אשר הגלית ותושב בערי שמרון לא ידעו את-משפט אלהי הארץ וישלח-בם את-האריות והנם ממיתים אותם כאשר אינם ידעים את-משפט אלהי הארץ. 27 ויצו מלך-אשור לאמר הליכו שמה אחד מהכהנים אשר הגליתם משם וילכו וישבו שם וירם את-משפט אלהי הארץ. 28 ויבא אחד מהכהנים אשר הגלו משמרון וישב בבית-אל ויהי מורה אתם איך ייראו את-יהוה. 29 ויהיו עשים גוי גוי אלהיו ויניחו בבית הבמות אשר עשו השמרנים גוי גוי בעריהם אשר הם ישבים שם. 30 ואנשי בבל עשו את-סכות בנות ואנשי-כות עשו את-נרגל ואנשי חמת עשו את-אשימא. 31 והעוים עשו נבחז ואת-תרתק והספרוים שרפים את-בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלה ספרים. 32 ויהיו יראים את-יהוה ויעשו להם מקצותם כהני במות ויהיו עשים להם בבית הבמות. 33 את-יהוה היו יראים ואת-אלהיהם היו עבדים כמשפט הגוים אשר-הגלו אתם משם. 34 עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את-יהוה ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה יהוה את-בני יעקב אשר-שם שמו ישראל. 35 ויכרת יהוה אתם ברית ויצום לאמר לא תיראו אלהים אחרים ולא-תשתחוו להם ולא תעבדום ולא תזבחו להם. 36 כי אם-את-יהוה אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכח גדול ובזרוע נטויה אתו תיראו ולו תשתחוו ולו תזבחו. 37 ואת-החקים ואת-המשפטים והתורה והמצוה אשר כתב לכם תשמרון לעשות כל-הימים ולא תיראו אלהים אחרים. 38 והברית אשר-כרתי אתכם לא תשכחו ולא תיראו אלהים אחרים. 39 כי אם-את-יהוה אלהיכם תיראו והוא יציל אתכם מיד כל-איביכם. 40 ולא שמעו כי אם-כמשפטם הראשון הם עשים. 41 ויהיו הגוים האלה יראים את-יהוה ואת-פסיליהם היו עבדים גם-בניהם ובני בניהם כאשר עשו אבתם הם עשים עד היום הזה.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות