ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב לב

1 אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך-אשור ויבא ביהודה ויחן על-הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו. 2 וירא יחזקיהו כי-בא סנחריב ופניו למלחמה על-ירושלם. 3 ויועץ עם-שריו וגבריו לסתום את-מימי העינות אשר מחוץ לעיר ויעזרוהו. 4 ויקבצו עם-רב ויסתמו את-כל-המעינות ואת-הנחל השוטף בתוך-הארץ לאמר למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. 5 ויתחזק ויבן את-כל-החומה הפרוצה ויעל על-המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את-המלוא עיר דויד ויעש שלח לרב ומגנים. 6 ויתן שרי מלחמות על-העם ויקבצם אליו אל-רחוב שער העיר וידבר על-לבבם לאמר. 7 חזקו ואמצו אל-תיראו ואל-תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל-ההמון אשר-עמו כי-עמנו רב מעמו. 8 עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על-דברי יחזקיהו מלך-יהודה.

9 אחר זה שלח סנחריב מלך-אשור עבדיו ירושלימה והוא על-לכיש וכל-ממשלתו עמו על-יחזקיהו מלך יהודה ועל-כל-יהודה אשר בירושלם לאמר. 10 כה אמר סנחריב מלך אשור על-מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם. 11 הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר יהוה אלהינו יצילנו מכף מלך אשור. 12 הלא-הוא יחזקיהו הסיר את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו. 13 הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את-ארצם מידי. 14 מי בכל-אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את-עמו מידי כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי. 15 ועתה אל-ישיא אתכם חזקיהו ואל-יסית אתכם כזאת ואל-תאמינו לו כי-לא יוכל כל-אלוה כל-גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא-יצילו אתכם מידי. 16 ועוד דברו עבדיו על-יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו. 17 וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשר לא-הצילו עמם מידי כן לא-יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי. 18 ויקראו בקול-גדול יהודית על-עם ירושלם אשר על-החומה ליראם ולבהלם למען ילכדו את-העיר. 19 וידברו אל-אלהי ירושלם כעל אלהי עמי הארץ מעשה ידי האדם. 20 ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן-אמוץ הנביא על-זאת ויזעקו השמים. 21 וישלח יהוה מלאך ויכחד כל-גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב. 22 ויושע יהוה את-יחזקיהו ואת ישבי ירושלם מיד סנחריב מלך-אשור ומיד-כל וינהלם מסביב. 23 ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל-הגוים מאחרי-כן.

24 בימים ההם חלה יחזקיהו עד-למות ויתפלל אל-יהוה ויאמר לו ומופת נתן לו. 25 ולא-כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל-יהודה וירושלם. 26 ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא וישבי ירושלם ולא-בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו. 27 ויהי ליחזקיהו עשר וכבוד הרבה מאד ואצרות עשה-לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגנים ולכל כלי חמדה. 28 ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר וארות לכל-בהמה ובהמה ועדרים לאורות. 29 וערים עשה לו ומקנה-צאן ובקר לרב כי נתן-לו אלהים רכוש רב מאד. 30 והוא יחזקיהו סתם את-מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה-מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל-מעשהו. 31 וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל-בלבבו. 32 ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הנם כתובים בחזון ישעיהו בן-אמוץ הנביא על-ספר מלכי-יהודה וישראל. 33 וישכב יחזקיהו עם-אבתיו ויקברהו במעלה קברי בני-דויד וכבוד עשו-לו במותו כל-יהודה וישבי ירושלם וימלך מנשה בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות