ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עג

1 מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב.
2 ואני כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי.
3 כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה.
4 כי אין חרצבות למותם ובריא אולם.
5 בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו.
6 לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו.
7 יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב.
8 ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו.
9 שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ.
10 לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו.
11 ואמרו איכה ידע-אל ויש דעה בעליון.
12 הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל.
13 אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי.
14 ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים.
15 אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי.
16 ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני.
17 עד-אבוא אל-מקדשי-אל אבינה לאחריתם.
18 אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות.
19 איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות.
20 כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה.
21 כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן.
22 ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך.
23 ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני.
24 בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני.
25 מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ.
26 כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי אלהים לעולם.
27 כי-הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל-זונה ממך.
28 ואני קרבת אלהים לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל-מלאכותיך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות