ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קט

1 למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל-תחרש.
2 כי פי רשע ופי-מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר.
3 ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם.
4 תחת-אהבתי ישטנוני ואני תפלה.
5 וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי.
6 הפקד עליו רשע ושטן יעמד על-ימינו.
7 בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה.
8 יהיו-ימיו מעטים פקדתו יקח אחר.
9 יהיו-בניו יתומים ואשתו אלמנה.
10 ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם.
11 ינקש נושה לכל-אשר-לו ויבזו זרים יגיעו.
12 אל-יהי-לו משך חסד ואל-יהי חונן ליתומיו.
13 יהי-אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם.
14 יזכר עון אבתיו אל-יהוה וחטאת אמו אל-תמח.
15 יהיו נגד-יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם.
16 יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש-עני ואביון ונכאה לבב למותת.
17 ויאהב קללה ותבואהו ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו.
18 וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו.
19 תהי-לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה.
20 זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על-נפשי.
21 ואתה יהוה אדני עשה-אתי למען שמך כי-טוב חסדך הצילני.
22 כי-עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי.
23 כצל-כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה.
24 ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן.
25 ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם.
26 עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך.
27 וידעו כי-ידך זאת אתה יהוה עשיתה.
28 יקללו-המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח.
29 ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם.
30 אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו.
31 כי-יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות