לב קשה, לב חזק, לב כבד, לב אמיץ, לב שמן

קוד: סוגים שונים של לב בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בתנ"ך יש ביטויים שונים שמתארים עקשנות, ולכל אחד יש משמעות שונה:

לב קשה, רוח קשה

"לב קשה" זה ההפך מ"לב רך". מכיוון ש"לב רך" מציין אדם שפוחד בקלות, הגיוני "לב קשה" מציין את ההפך - אדם שאינו פוחד משום דבר, ואינו משנה את התנהגותו כתוצאה מהפחדות. פירוש זה מתאים לפסוקים שבהם "לב קשה" ניצב בניגוד לפחד או יראה:

על-פי זה אפשר לפרש גם את הפסוקים האחרים שבהם מופיע ביטוי זה:

ואולי גם את הפסוקים שמופיע בהם הביטוי "רוח קשה" (אבל לא ברור לי איך):

לב חזק

"לב חזק" זה, אולי, לב שמנצח במאבקים (כמו: בפסוק "אם תחזק ארם ממני – והיית לי לישועה"), לב שלא נכנע ללחצים חברתיים-פסיכולוגיים. פירוש זה מתאים לפסוק שנאמר על הלב של פרעה, שבו החרטומים אומרים לפרעה שהמכות הן אמיתיות, ובכל-זאת הוא לא משתכנע:

לפי זה, ייתכן שגם בשאר הפסוקים שבהם כתוב שה' "חיזק את לב פרעה" (בתחילת שליחותו של משה, וכן אחרי המכות: שחין ארבה חושך בכורות קריעת-ים-סוף), הכוונה היא שה' עשה את פרעה חזק, כדי שלא יוותר מתוך כניעה ללחצים שהפעילו עליו החרטומים והעם.

פסוקים נוספים:

לב אמיץ

הביטוי "לב אמיץ" נזכר לראשונה בתורה, בפסוק שמדבר על החובה לתת צדקה לאביון:

מפסוק זה נראה, ש"לב אמיץ" הוא לב שאין בו רגשות של חמלה ורחמים כלפי אחרים.

בפסוקים אחרים, הביטוי "לב אמיץ" נזכר יחד עם ביטויים שמציינים תקוה:

בפסוקים אלה, ייתכן ש"לב אמיץ" הוא לב שאין בו רגשות של ייאוש.

פסוקים נוספים:

לב כבד

הביטוי "לב כבד" נזכר בדברי קוסמי הפלשתים:

מפסוק זה נראה, שהביטוי "לב כבד" קשור ל"כבוד": אדם שיש לו "לב כבד" הוא אדם שנותן כבוד ללב שלו, ואינו מוכן למחול על כבודו ולהודות בטעותו.

לפי זה אפשר לפרש כמה מהפסוקים שנזכרו בקשר לליבו של פרעה:

בשאר הפסוקים שבהם מופיע ביטוי זה, אפשר (אולי) לפרש את הביטוי "לב כבד" באותו אופן, ואפשר גם לפרש ש"לב כבד" מציין מחשבה עמוקה, בכובד-ראש;

ה' לא רצה שפרעה יוותר מתוך קלות-ראש, אלא שיחשוב ברצינות על העניין ויחליט האם הוא באמת מתחרט על מעשיו. פרעה חשב בכובד-ראש על-מנת למצוא הסבר הגיוני למכות, כך שלא יצטרך להודות בטעותו:

לב שמן

הביטוי "לב שמן" שונה מכל שאר הביטויים, ומציין לב שאינו מסוגל להבין:

תגובות