7 = שפע = הרבה

קוד: 7= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

המספר 7 (שֶׁבַע) מציין, בלשון המקרא, לא רק את המספר השלם שנמצא בין 6 לבין 8, אלא גם כמות גדולה כלשהי, למשל:
ייתכן שיש קשר בין משמעות זאת של המספר שֶׁבַע לבין השורש שׂבע, המציין אכילה מרובה; ואולי גם השורש שׁפע.

יש פסוקים שבהם ניתן לפרש את המספר 7 גם כמספר מדוייק וגם כביטוי לכמות מרובה, למשל:

המספר שבע במקרא / ברוריה בן דוד (וייס)

המספר שבע שכיח במקרא.
אמרו חז"ל כל השביעין חביבין לעולם.
בפרק ו בספר יהושע הלשונות שבע ושבעה באות ארבע עשרה פעמים (2x7).
השורש סבב בא בפרק שבע פעמים. הלשון שופר או שופרות ארבע עשרה פעמים (2x7).
אפשר למנות כ-120עניינים או פסוקים במקרא שבהם מצוין המספר שבע.
שבעה ימים הם זמן שכיח במקרא.
שבעת ימי בראשית (בראשית ב,ב).
שבעה ימים חיכה נח עד ששלח את היונה פעם שנייה ושלישית (בר' ח י-יב).
שבעה ימים הלכו שלושת המלכים בצאתם להילחם במואב (מל"ב ג, ט).
שבעה ימים ושבעה לילות ישבו ודממו חברי איוב עימו (איוב ב, יג).
שיעור זמן מופיע גם בהקשר למנהגים, מצוות עבודת הקודש.
משתה נשואין נערך שבעת ימים.
(בר' כט, כז;שופ' יד, יב;אסתר א. ה)
היום השביעי שבת (שמ' כ, י).
שבעה ימים חג המצות וחג הסכות(שמ'יב,טו;ויקרא כג,לד
ועוד).
שבע שנים השנה השביעית שמיטה(ויק' כה, כד).
מעשי ניסים:שבעה כהנים הקיפו את יריחו שבעת ימים ותקעו בשבעה שופרות, וביום השביעי הקיפו אותה שבע פעמים (יהו'ו,ד).
נעמן רחץ בירדן שבע פעמים (מל"ב ה, י).
המספר שבע שכיח בעניינים שזיקה להם לאלוהות: עבודת הקודש, כלי קודש.
האבות בנו שבעה מזבחות
(בר'יב,ז-ח;יג,יח;כב,ט;לג,כ;לה,ז).
שבעה נרות למנורה (שמ' כה,לז).
עניינים נוספים: שבעה עמים ישבו בארץ כנען(דב'ז,א).
בשבעה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל(דב' ח,ח).
גם כפולות המספר שבע מופיעות במקרא ארבעים ותשע, שבעים,שבעים ושבע,
"כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה"(בר' ד,כד).
ארבעים ותשע שנים הן יובל."וספרת לך שבע שבתת שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתת השנים ותשע וארבעים שנה" (ויק'כה, ח).
שבעים זקני ישראל(במד'יא,טז).
שבעים שנה נפילתה של צור(ישע'כג,טו) ועוד...

מתוך שיעורים בספר יהושע.


תגובות