הכנעני

קוד: הכנעני בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

הנשים הכנעניות

בדומה לנשים החיתיות, גם הנשים הכנעניות נזכרות כמה פעמים בתנ"ך:

אבל בניגוד למה שנאמר על נשי-עשיו – הכתוב לא מותח ביקורת על הנשים הכנעניות שלקחו שמעון ויהודה: כנראה שבאותה תקופה הנשים הכנעניות לא היו מושחתות כמו החיתיות.

בתקופת עזרא המצב היה שונה, כמו שכתוב שם "... לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוים מעמי הארצות; כתעבתיהם לכנעני החתי הפרזי היבוסי העמני המאבי המצרי והאמרי, כי נשאו מבנתיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות..." (עזרא ט 2-1): לפי הסדר שבו כתובים העמים האלה נראה שהנשים הכנעניות היו הגרועות ביותר ו\או ה'מבוקשות' ביותר בקרב העם (הנשים החיתיות נזכרות רק במקום השני).

הלוחמים הכנעניים

המקורות מתקופת הכיבוש וההתנחלות מתארים את העם הכנעני (או לפחות חלק ממנו) כעם חזק ולוחם:

הסוחרים הכנעניים

אבל בניגוד לאמורי – הכנעני לא עסק רק במלחמות (ובעבודה-זרה) אלא גם במסחר. זאת ניתן ללמוד מהמקומות הרבים בתנ"ך שבהם משתמשים במילה "כנעני" ככינוי לסוחר (ע' גם זכריה יד21 והושע יב8 לפי חלק מהמפרשים).

בימי האבות לא נזכרה שום מלחמה שבה השתתפו הכנענים, ונראה שהם היו אז (יחסית) עם שקט ושלו.

אמנם יעקב מביע פחד "עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי" (בראשית לד30), והפחד הזה די מוצדק (גם עמים שקטים ושלווים יצאו למלחמה כדי להגן על עצמם מאנשים שהרגו את שכניהם), אבל גם הפחד המוצדק הזה לא התממש בסוף.
כדרכנו בקודש נבדוק גם כאן את הרשימות של עממי-כנען בתורה כדי לגלות את החוקיות שיש בהן. ב4 מהרשימות האלו מופיע הכנעני במקום הראשון:

המשותף לכל הרשימות האלו הוא שבכולן (ורק בהן) נזכר שהארץ היא "ארץ זבת חלב ודבש". אי-אפשר להסיק מזה מסקנות על האופי של הכנעני אלא רק על האופי של ארצו – כנראה שארצו של הכנעני היתה הפוריה ביותר. זה מתאים גם למידע שמופיע בדברי בני-יוסף:

מהפסוק הזה נראה שהכנעני ישב באזורים פוריים ביותר של ארץ-ישראל – העמקים הצפוניים.

פסוקים נוספים

בראשית כד3 ואשביעך בה' אלהי השמים , ואלהי הארץ : אשר לא תקח אשה , לבני , מבנות הכנעני , אשר אנכי יושב בקרבו .

בראשית נ11 וירא יושב הארץ הכנעני את האבל , בגרן האטד , ויאמרו , אבל כבד זה למצרים ; על כן קרא שמה , אבל מצרים , אשר , בעבר הירדן .

שמות יג 11 והיה כי יבאך ה', אל ארץ הכנעני , כאשר נשבע לך , ולאבתיך ; ונתנה , ל ך .

במדבר יד45 וירד העמלקי והכנעני , הישב בהר ההוא ; ויכום ויכתום , עד החרמה

יהושוע ג10 ויאמר יהושע -- בזאת תדעון , כי אל חי בקרבכם ; והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי , ואת הפרזי ואת הגרגשי , והאמרי , והיבוסי .

יהושוע ז 9 וישמעו הכנעני , וכל ישבי הארץ , ונסבו עלינו , והכריתו את שמנו מן הארץ ; ומה תעשה , לשמך הגדול .

תגובות