ל- = אות-יחס שמציינת פניה מדבר אל דבר, קירבה בזמן, מטרת פעולה, שייכות, תוצאת פעולה, יחס הפעול, לפי-, על אודות-

קוד: ל-= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אברהם אבן שושן

אל: קונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח

ל היא אות יחס היכולה לבטא כמה משמעויות (ע"פ קונקורדנציה אבן שושן):
1. לציון פניה מדבר אל דבר, ממקום אל מקום, מאדם אל אדם וכד' - כמשמע אֶל-; כמו בפסוקים (דברים ה27) "שובו לכם לאהליכם", (ישעיהו נט20) "ובא לציון גואל", (חגי א9) "ואתם רצים איש לביתו", (זכריה א16) "שבתי לירושלים ברחמים", (שה"ש ו2) "דודי ירד לגנו".

2. לציון קרבה אל זמן מסויים; כמו בפסוקים (בראשית ה11) "ותבוא אליו היונה לעת ערב", (שמות לד25) "ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח", (שמ"ב יא1) "ויהי לתשובת השנה, לעת צאת המלאכים", (ישעיהו י3) "ומה תעשו ליום פקודה...?", (יואל ד20) "ויהודה ל עולם תשב וירושלים ל דור ודור".

3. [לפני מקור נסמך] לציון מטרת פעולה ותכליתה; כמו בפסוקים (בראשית יא3) "ויירד ה' לראות את העיר", (בראשית כג2) "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה", (בראשית כח20) "לחם לאכול ובגד ללבוש", (בראשית לא19) "ולבן הלך לגזוז את צאנו", (בראשית מז4) "לגור בארץ באנו", (תהלים קד14) "ועשב... להוציא לחם מן הארץ". וגם כנראה (בראשית כב) "והעלהו לעולה", (בראשית יג6) "ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו", (ישעיהו לב) "הן לצדק ימלוך מלך".

4. [לפני שם כללי או פרטי] כמשמע סמיכות "שֶל-"; כמו בפסוקים (בראשית מ8) "הלא לא-להים פתרונים", (מל"א טו31) "דברי הימים למלכי ישראל", (מל"ב ה9) "פתח הבית לאלישע", (תהלים צ1) "תפילה למשה איש האלהים"

5. לציון תוצאה של פעולה; כמו בפסוקים (בראשית ב7) "ויהי האדם לנפש חיה", (בראשית יב1) "ואעשך לגוי גדול", (בראשית כג 17-18) "ויקם שדה עפרון... לאברהם למקנה"

6. לציון יחס הפעוּל, כמשמע "אֶת-"; כמו בפסוקים (שמ"ב ג30) "ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר", (ירמיהו מ2) "ויקח רב טבחים לירמיהו", (איוב ה2) "כי לאויל יהרוג כעש".

7. לפי-, על פי-; כמו בפסוקים (בראשית א12) "עשב מזריע זרע למינהו", (במדבר א32) "איש על דגלו לצבאותם", (יהושע ז14) "ונקרבתם בבוקר לשבטיכם".

8. על-אודות-; כמו בפסוקים (בראשית כ13) "אמרי לי אחי הוא", (בראשית כג8) "שמעוני ופגעו לי בעפרון", (שופטים ט54) "פן יאמרו לי אישה הרגתהו", ואולי גם (שמ"א י7) "עשה לך אשר תמצא ידך"

9. בראש מילים - כתארי-פועל, כגון: למען, לפי, לפני, לפְנים, לפָנים - עיין כל ערך במקומו.

פסוקים שבהם כמה משמעויות אפשריות

  • ישעיהו נח4: "הן לריב ומצה תצומו" (פירוט)

תגובות