ימים ארוכים = ימים שבהם האדם מספיק לעשות הרבה

קוד: ימים ארוכים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: ארכ1 שנכתבה ב12:30:21  10.06.2005

בכמה מקומות בתנ"ך נזכר הביטוי " אורך ימים". מקובל לפרש שמשמעו " חיים ארוכים", אך אם כך היה ראוי לומר " אורך חיים " או " ריבוי ימים ".

לכן נראה לי, שיש לפרש את הביטוי כמשמעו - "ימים ארוכים", ימים שבהם האדם מספיק לעשות הרבה דברים שהוא רוצה,  כך שכל יום ויום בחייו הוא ארוך ומלא תוכן.

נבדוק פירוש זה בכמה פסוקים:

פסוקים נוספים

  • דברים ו 2, על קיום התורה בארץ ישראל : " למען תירא את ה ' אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך; ולמען יארכן ימיך"
  • דברים כה 15, על יושר במידות ומשקלות : " אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך; למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה ' אלהיך נתן לך "
  • דברים יז 20, על המלך : " לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול; למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל ", וכך נאמר גם לשלמה ( מלכים א ג 14 ): " ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך ", ולמלך ב - תהלים כא 5 : " חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד "
  • תהלים צא 16, על הבוטח בה': ארך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי "
  • ישעיהו נג 10, על עבד ה': " וה' חפץ דכאו החלי; אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה'  בידו יצלח"
  • תהלים צג 5 : " עדתיך נאמנו מאד, לביתך נאוה קדש, ה' לארך ימים "
  • איכה ה 20 : " למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לארך ימים "
  • קהלת ח 13 : " וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים "

תגובות