ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כד

1 בן-שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע. 2 ויעש יואש הישר בעיני יהוה כל-ימי יהוידע הכהן. 3 וישא-לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות. 4 ויהי אחריכן היה עם-לב יואש לחדש את-בית יהוה. 5 ויקבץ את-הכהנים והלוים ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל-ישראל כסף לחזק את-בית אלהיכם מדי שנה בשנה ואתם תמהרו לדבר ולא מהרו הלוים. 6 ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא-דרשת על-הלוים להביא מיהודה ומירושלם את-משאת משה עבד-יהוה והקהל לישראל לאהל העדות. 7 כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את-בית האלהים וגם כל-קדשי בית-יהוה עשו לבעלים. 8 ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית-יהוה חוצה. 9 ויתנו-קול ביהודה ובירושלם להביא ליהוה משאת משה עבד-האלהים על-ישראל במדבר. 10 וישמחו כל-השרים וכל-העם ויביאו וישליכו לארון עד-לכלה. 11 ויהי בעת יביא את-הארון אל-פקדת המלך ביד הלוים וכראותם כי-רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש ויערו את-הארון וישאהו וישיבהו אל-מקמו כה עשו ליום ביום ויאספו-כסף לרב. 12 ויתנהו המלך ויהוידע אל-עושה מלאכת עבודת בית-יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהוה וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את-בית יהוה. 13 ויעשו עשי המלאכה ותעל ארוכה למלאכה בידם ויעמידו את-בית האלהים על-מתכנתו ויאמצהו. 14 וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את-שאר הכסף ויעשהו כלים לבית-יהוה כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף ויהיו מעלים עלות בבית-יהוה תמיד כל ימי יהוידע.

15 ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת בן-מאה ושלשים שנה במותו. 16 ויקברהו בעיר-דויד עם-המלכים כי-עשה טובה בישראל ועם האלהים וביתו.

17 ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם. 18 ויעזבו את-בית יהוה אלהי אבותיהם ויעבדו את-האשרים ואת-העצבים ויהי-קצף על-יהודה וירושלם באשמתם זאת. 19 וישלח בהם נבאים להשיבם אל-יהוה ויעידו בם ולא האזינו. 20 ורוח אלהים לבשה את-זכריה בן-יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה אמר האלהים למה אתם עברים את-מצות יהוה ולא תצליחו כי-עזבתם את-יהוה ויעזב אתכם. 21 ויקשרו עליו וירגמהו אבן במצות המלך בחצר בית יהוה. 22 ולא-זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את-בנו וכמותו אמר ירא יהוה וידרש.

23 ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם ויבאו אל-יהודה וירושלם וישחיתו את-כל-שרי העם מעם וכל-שללם שלחו למלך דרמשק. 24 כי במצער אנשים באו חיל ארם ויהוה נתן בידם חיל לרב מאד כי עזבו את-יהוה אלהי אבותיהם ואת-יואש עשו שפטים. 25 ובלכתם ממנו כי-עזבו אתו במחליים רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על-מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים. 26 ואלה המתקשרים עליו זבד בן-שמעת העמונית ויהוזבד בן-שמרית המואבית. 27 ובניו ורב המשא עליו ויסוד בית האלהים הנם כתובים על-מדרש ספר המלכים וימלך אמציהו בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות