דיבור נמשל לפרי

קוד: דיבור נמשל לפרי בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

בפסוקים רבים בספר משלי נמשל הדיבור לפרי, או לעץ פרי; ראו:

בכמה מקומות, האדם עצמו נמשל לעץ שיש לו שורש והוא נותן פירות:


תגובות