אם ללצים הוא יליץ, ולענוים יתן חן

קוד: ביאור:משלי ג34 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אדם המתרגל ללעוג ולזלזל באחרים, עונשו יהיה שיאבד את טעם החיים, חייו יהפכו לחסרי-ערך בעיני עצמו ובעיני אחרים:

משלי ג34: "אִם לַלֵּצִים הוּא יָלִיץ, ולעניים[וְלַעֲנָוִים] יִתֶּן חֵן"

לץ = המזלזל ולועג לאנשים ולערכים.

הוא = ה', שנזכר בפסוקים הקודמים.

אם ללצים הוא יליץ = אם האדם מתדמה לאנשים הלצים, הלועגים לאחרים, ה' מתלוצץ עליו, כלומר גורם לכך שאנשים אחרים ילעגו עליו ויזלזלו בו.

יש מפרשים שהכוונה לעונש משמיים - ה' יביא אותו למצב משפיל: "לכל אחד משלם גמול במדה שמדד: אם ללצים - המלעיגים בבני אדם - יסבב סיבה אשר יתלוצצו בהם, בבוא יום אידם" (מצודות); "אם ללצים באמת, הלצים הלועגים לבני אדם, השם יתברך ילעג להם, כעניין שנאמר (תהלים ב4): "יושב בשמים ישחק, ד' ילעג למו "" (הרב יונה גירונדי, שערי תשובה ג קעה).

ויש מפרשים שהכוונה לתוצאה טבעית - מצב נפשי שיגרום לחייו להפוך לחסרי-ערך: "האדם מקבל עונג, סיפוק והנאה כאשר הוא עושה דבר בעל ערך, דבר חשוב. אך כשלדבר אין ערך יותר - ממילא לא נהנים ממנו... הצחוק וההתבדחות על כל מה שיש בעולם גורם להפוך את כל מה שצוחקים עליו לדבר של מה בכך, אין חשיבות לכלום... אפשר לצחוק על הכל... ממילא זה גורם שאין סיפוק מכלום, וכל הזמן מחפשים איפה באמת מתחבאת לה השמחה... מי שמתלוצץ על אחרים, סופו שהוא ייהפך לבדיחה!" (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, י"ט סיון ה'תשס"ט).

מצד שני נמצאים ה-

ענוים - אנשים המתייחסים בכבוד וברצינות לזולת, ואינם לועגים לו;

ולענוים יתן חן = ה' נותן חן לענוים, כלומר, הוא גורם לכך שהם ימצאו חן בעיני הזולת, שאנשים אחרים יאהבו ויכבדו אותם.

גם כאן יש מפרשים שהכוונה לשכר משמיים - ה' יביא אותם למעמד גבוה בחברה: "ולענוים, אשר הם שפלי הרוח ומכבדים כל אדם, יתן חנם בעיני הכל, ויכבדו להם" (מצודות); הם ימצאו חן גם בעיני ה': "וכיון שיש לו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, צועק ונענה מיד..." (אורחות צדיקים שער הענוה).

ואפשר לפרש שהכוונה לתוצאה טבעית - כשאדם נוהג בענוה ומתייחס בכבוד לכל דבר, הוא מגלה הרבה דברים שמוצאים חן בעיניו בעולם, הוא מוצא סיפוק והנאה בחברתו של כל אדם, וכך חי תמיד בשמחה.

מקורות ופירושים נוספים

אִם ללצים

1. לפי המשמעות המקובלת של המילה אם, הפסוק בנוי במבנה של תנאי: אם האדם יחליט להתחבר ללצים ולהיות כמותם אז הוא יליץ, כפי שפירשנו למעלה.

2. ויש שפירשו שהמילה אם כאן משמעה כמו אכן: "ולשון אם לאמת הדבר, וכן (במדבר כד22): כי אם יהיה לבער קין, (משלי כג18): כי אם יש אחרית" (הרב יונה גירונדי, שערי תשובה ג קעה), ולפי זה הפסוק אינו תנאי אלא קביעה עובדתית: "אכן, הוא יליץ ללצים ".

הוא יליץ

1. פירשנו יליץ = חייו יהפכו לבדיחה, בין על-ידי מעשה ה' (עונש משמיים) ובין כתוצאה מתהליך נפשי. פירוש זה מתאים לפסוק הקודם ולפסוק הבא, המתארים שכר ועונש (פסוקים 33-35): "מארת ה' בבית רשע, ונוה צדיקים יברך... כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון".

2. ויש שפירשו יליץ = יהפוך להיות לץ הלועג לאחרים. גם לפי פירוש זה ניתן להמשיך בשתי דרכים:

ניתן לפרש שהפסוק מתאר את הנהגת ה' - מי שרוצה להיות כמו הלצים, ה' מאפשר לו ללכת בדרך הרעה שבחר בה ו"למצות" אותה עד הסוף; ומי שרוצה להיות כמו הענוים, ה' עוזר לו ללכת בדרך הטובה שבחר בה: "בא לטמא - פותחין לו, בא לטהר - מסייעין אותו" (ריש לקיש,  בבלי יומא לח ב, בבלי שבת קד א, בבלי עבודה זרה נה א, מנחות כט ב, וראו גם צדקת הצדיק רסד);   "בדרך שאדם רוצה לילך - בה מוליכין אותו" (רב הונא ו/או רבי אלעזר, בבלי מכות י ב);   "הקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה שניה ושלישית, ואינו חוזר בו, והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא; אף כך פרעה הרשע: כיון ששיגר הקדוש ברוך הוא חמש פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה הקשית ערפך והכבדת את לבך - הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך" (ריש לקיש, שמות רבה יג ג; ראו גם ליצנות בפרשה / אהובה קליין).

וניתן לפרש שהפסוק מתאר תהליך נפשי - האדם מושפע מהחברים שהוא מסתובב עמם: "אם ללצים - אדם נמשך אחריהם, לסוף אף הוא יהיה לץ עמהם; ו... אם לענוים יתחבר - סוף שיתנו מעשיו חן בעיניהם של בריות" (רש"י). פירוש זה מתאים לפסוק הפותח את הקטע, המתאר את המסר המעשי העיקרי שלו (פסוק 31): "אל תקנא באיש חמס, ואל תבחר בכל דרכיו" - אל תתקרב לאנשים רעים, כי בסופו של דבר תושפע מהם ותהיה רע כמותם.

פירושים לאומיים

הפסוק מתייחס לכל אדם לץ או ענו, אך חז"ל פירשו את הפסוק בפרט כמתייחס לגויים לעומת בני ישראל: "אם ללצים הוא יליץ - אלו אדומים... והם מתלוצצים בכל יום על ישראל על הצרות הבאות עליהם... הוא יליץ - שעתיד הקב"ה למדוד להם כמדתם... וְלַעֲנָוִים יִתֶּן חֵן - אלו ישראל, שהם עניים ביניהם ומהלכים בענוה בתוכם וסובלים עולם עליהם כדי לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא; שעתיד הקב"ה לחון עליהם לעשות דין בהן..." (במדבר רבה יא א)

פירושים מעשיים

יש שהסיקו מהפסוק מסקנה מעשית - כמו שה' לועג לאנשים שלועגים לאחרים, כך גם לנו מותר: "בכל הדורות היו חכמים מאומות העולם שניסו בלשון חלקלקה וצינית לפגוע בקדשי ישראל. חכמי ישראל שבכל דור השיבו להם באותה מטבע לשון ושמו אותם ללעג, שכן לליצנים עונים בליצנות. והנה מספר מעשיות בעניין זה:..." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, כ סיון ה'תשס"ט).מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת וארא - "ואני אקשה את לב..." - גיליונות נחמה ליבוביץ: אמר לו ר' שמעון בן לקיש: ייסתם פיהם של מינין, אלא (משלי ג', ל"ד): "אם ללצים הוא יליץ", שהקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם בפעם הראשונה, שנייה ושלישית ואינו חוזר ... (cache)
 • דף קשר מספר 52 - פרשת בלק: ומן הנביאים דכתיב: "אני ה' א-לוהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך" (ישעיה מ"ח). מן הכתובים דכתיב: "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן" (משלי ג'). ... (cache)
 • פרשת ויקהל ה'תשס"ח: המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצ"ל בספרו "לב אליהו" מיישב קושיה זו על פי דברי שלמה המלך (משלי גכ' ל"ד) "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן". ... (cache)
 • הקשיית לב פרעה: אמר ליה [=לו] ר' שמעון בן לקיש: ייסתם פיהם של מינים, אלא (משלי ג, לד): "אם ללצים הוא יליץ", שהקב"ה מתרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת השבוע בלק תשס"ח...: בבלעם רואים שרצונו ודעתו הרעה ללכת אתם גרמה ששלח לו הקב"ה מלאך כרצונו ומחשבתו שאמר לו 'קום לך אתם' וכן מהפסוק בישעיהו (עיי"ש) וכן ממשלי ' אם ללצים הוא יליץ',... (cache)
 • אגרת 26 - 1927, עמ' פ''ה | אגרות קודש | פרי חכם | ספרים שיצאו לאור...: כתוב: "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן" (משלי ג, לד) - אפתח במשל פי, אולי תבינו: מלך גדול, טוב ומטיב, אשר כל מגמתו היתה רק להנות בני מדינתו. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - כי קרוב אליך הדבר מאד - התשובה: לא מסתייעא מילתא; כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב: משלי ג' אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן? בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו. ... (cache)
 • עולם התנ"ך: מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ וגו' כו'? ומאי טעמא אית ליה תגא? אמר הקב"ה: אם חוזר בו אני קושר לו כתב. ומפני מה נברא העולם הבא ביו"ד? מפני שהצדיקים שבו מועטין. ... (cache)
 • הגיליון מוקדש לע"נ הקדושים הי"ד: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב: "אם ללצים הוא יליץ ולענווים יתן חן" (משלי ג', לד): הבא ליטמא ג€“ פותחין לו, הבא ליטהר ג€“ מסייעין בידו". ומפרש רש"י שם, שהבחנתו של ריש ... (cache)
 • בפרשת השבוע אנו קוראים:: אלא ' אם ללצים הוא יליץ', שהקב"ה מתרה בו באדם פעם ראשונה, שניה ושלישית, ואינו חוזר בו - והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. ... (cache)
 • תשובה במתינות - התשובה בתורתו / שאול יונתן וינגורט: דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב (משלי ג, לד): אם ללצים הוא יליץ ולענווים ייתן חן? בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו. (רש"י: לא מסתייעא מילתא - דהבא ליטהר בעי ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (משלי ג) 'אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן'? בא ליטמא - פותחין לו, בא ליטהר - מסייעים אותו. בהתאם לדברי חז"ל, למעשים טובים יש ... (cache)
 • שער ברסלב - עיקר התשובה: אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (משלי ג, לד) אם ללצים הוא יליץ ולענווים ייתן חן. בא לטמא - פותחין לו, בא לטהר - מסייעין אותו. תנא דבי רבי ישמעאל: משל לאדם שהיה מוכר ... (cache)
 • Divrei-Tora.com:: "ואני אקשה את לב פרעה" (פרשת וארא): 8 נובמבר 2003 ... אלא אם ללצים הוא יליץ, מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו, והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. ... (cache)
 • כניסה למערכת משתמש חדש ספרים חדשים שנוספו למאגר מפרשי תורה: דעת...: מסייע ליה לריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב +משלי ג+ אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא ליטמא - פותחין לו, בא ליטהר - מסייעים אותו. ... (cache)
 • Me`at Min Haor: אלא: "אם ללצים הוא יליץ הקב"ה מתרה בו באדם בפעם ראשונה שניה ושלישית, ואינו חוזר בו, הוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו. יליץ" משמעותו, כדרך שפירש הואלדעת ... (cache)
 • דתיים - תורה,יהדות,יהודי,דת,דתות,תנ"ך,אלוהים,קריאה,תלמוד,חז"ל,חזרה...: ... בן לקיש יסתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ, מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו, והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. ... (cache)
 • פרשת נח: ורבי נחמיה אמר: וימצאו (משלי ב) אם ללצים הוא יליץ. וישבו שם אמר רבי יצחק: כל מקום שאתה מוצא ישיבה, השטן קופץ. אמר רבי חלבו: בכל מקום שאתה מוצא נחת רוח, ... (cache)
 • רוגוזין קרית גת: אלא ' אם ללצים הוא יליץ' (משלי ג לד). שהקב"ה מתרה בו פעם ראשונה ושנייה ושלישית, ו [אם]אינו חוזר בו, הוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. ... (cache)
 • פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים: דאמר ריש לקיש מאי דכתיב " אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן" בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו. ומ"ט אית ליה תאגא אמר הקב"ה אם חוזר [בו] אני קושר לו קשר ... (cache)
 • datili - דתילי, רשת אתרים לציבור היהודי הדתי: חדשות, מאמרים,דעות...: ושלמה ע"ה היה מנחם לשומעים חרפת הלצנות ואינם משיבים, ואמר אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, רוצה לומר המתלוצצים ממך - האלוקים יתלוצץ מהם, ויותר יפסידו ... (cache)
 • יהדות - "ואני אקשה את לב פרעה": 15 ינואר 2010 ... אמר רבי יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה, אמר רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ,... (cache)
 • Page tavnit3 Of Kahana: ... הלוא נמצא אתה במקום משכנו של דוד המלך ואומר בכל יום את שירת הגבורה והמלחמה " עם נבר תתבר ועם עקש תתפתל", לקיים את דבר החכם " אם ללצים הוא יליץ" (משלי ג, ... (cache)
 • גבולות הבחירה - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף: ... אמר לו רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של מינים אלא (משלי ג, לד) 'אם ללצים - הוא יליץ', שהקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו, ... (cache)
 • בין אדם לחברו: אמר ריש לקיש: מאי דכתיב: "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן" (משלי, ג', 34)? בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין לו.ם י"א. שם, ל"ט, ע"א:ם ... (cache)
 • דף הכוונה לפרשת וארא א. הנושאים העיקריים של הפרשה עד חמישי (לא...: אמר רבי שמעון בן לקיש: ייסתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ (משלי ג לד), מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי ... (cache)
 • בין משלי איסופוס לספרות המקרא: בין אלה בולט במיוחד נמשלו של שפאן מס' רכ"ד, "התרנגולים והנשר" ג€“ שמברי מס' 20, העתקה מדויקת של הכתוב המקראי, משלי ג' 34: "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן". ... (cache)
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | ספר משלי | פרק ג': ... לב כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו לג מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך לד אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן לה כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון ... (cache)
 • בחירתו החופשית של פרעה - מרכז הרב: ... למינים לאמור לא היתה ממנו שיעשו תשובה שנא' כי אני הכבדתי את ליבו,א"ל רשב"ל יסתם פיהן של מינין אלא אם ללצים הוא יליץ שהקב"ה מתרה בו באדם בפעם ראשונה שניה ... (cache)
 • מעשה שמשון: על מעשי שמשון אמר ר' יצחק (בבמדבר רבה ט', כ"ד, וכן בירושלמי סוטה א', ח): "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן" (משלי ג', לד). כלומר: בדרך שאדם רוצה ללכת, ... (cache)
 • מכות מצרים ג€“ ויקישיבה: אמר רבי שמעון בן לקיש: ייסתם פיהם של מינין, אלא אם ללצים הוא יליץ, מתרה בו פעם ראשונה ושניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל בו דלת מן התשובה כדי לפרוע ממנו ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן. ('. משלי.,ג. לד.). הדוגמה הניתנת מן התורה ה. י. א ההסכמה הניתנת לבלעם ללכת עם שרי בלק.,. וחופש פעולה זה. הוא המכשילו ... (cache)
 • מנחם בן יצחק פרשנותו הפילוסופית של רבי עובדיה ספורנו לע: ... שנאמר "אני הכבדתי את לבו" א"ל ריש בן לקיש יסתם פיהם של מינים אלא " אם ללצים הוא יליץ, שהקב"ה מתרה בו באדם פעם הראשונה שנייה ושלישית ואינו חוזר בו והוא ... (cache)
 • שער הגלגולים: גם בענין אליהו ז"ל, א"ל מורי ז"ל, כי הנה הוא נרמז בפסוק "אם "ללצים "הוא " יליץ " ולעניים "יתן "חן, ר"ת הוא אליה"ו ח"י. והענין הוא כמ"ש ז"ל בס"ה בר"מ כי מרע"ה ... (cache)

תגובות