"בית נאמן", וורט לשבע ברכות, או רעיון למול אחוזי הגירושין הגואים

קוד: "בית נאמן", וורט לשבע ברכות, או רעיון למול אחוזי הגירושין הגואים בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

לירבעם מובטח על-ידי הנביא שיהיה לו "בית נאמן", כלומר נצחי, כבית של ממלכת דוד, אם ילך בדרך הטובה:

מלכים א יא38: " והיה אם תשמע את כל אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית   נאמן   כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל "

לצערנו, זה לא קרה.

אצל דוד העניין מוזכר הן על-ידי אביגיל:

שמואל א כה28: " שא נא לפשע אמתך כי עשה יעשה ה' לאדני בית   נאמן   כי מלחמות ה' אדני נלחם ורעה לא תמצא בך מימיך "

והן על-ידי נתן (וכאן גם מפורש – עד עולם):

שמואל ב ז16: " ונאמן   ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם "

ואפשר שהדבר מוזכר עוד בתהילים אודות בית דוד, בשעת משבר:

תהלים פט38: " כירח יכון עולם ועד בשחק   נאמן   סלה "

וכאן:

ישעיהו נה3: " הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד   הנאמנים "

תהלים פט29: " לעולם אשמור לו חסדי ובריתי   נאמנת   לו "

 

ומעניין שהמושג "בית נאמן" מוזכר גם לעניין הכהונה, בעת שנשבר מטה בית עלי:

שמואל א ב35: " והקימתי לי כהן   נאמן   כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית   נאמן   והתהלך לפני משיחי כל הימים "

בכל המקרים האלה הבית הנאמן, הנצחי, מובטח בגלל נאמנות האיש.

יש כאן כפל משמעות של המילה נאמן: נצחי מחד, ושאפשר לסמוך עליו מאידך. (אפשר גם לומר: אמיתי).

את המשמעות השנייה אפשר לראות בפסוקים רבים:

1.      במדבר יב7: " לא כן עבדי משה בכל ביתי   נאמן   הוא "

2.      דברים ז9: " וידעת כי ה' אלהיך הוא האלהים האל   הנאמן   שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור " (כאן אולי יש כפל משמעות של המילה)

3.      שמואל א ג20: " וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי   נאמן   שמואל לנביא לה '"

4.      שמואל א כב14: " ויען אחימלך את המלך ויאמר ומי בכל עבדיך כדוד   נאמן   וחתן המלך וסר אל משמעתך ונכבד בביתך "

5.      ישעיהו כב23: " ותקעתיו יתד במקום   נאמן   והיה לכסא כבוד לבית אביו " (גם כאן ובבא יש כנראה כפל משמעות)

6.      ישעיהו כב25: " ביום ההוא נאם ה' צבאות תמוש היתד התקועה במקום   נאמן   ונגדעה ונפלה ונכרת המשא אשר עליה כי ה' דבר "

7.      ישעיהו מט7: " כה אמר ה' גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען ה' אשר   נאמן   קדש ישראל ויבחרך "

8.      ירמיהו מב5: " והמה אמרו אל ירמיהו יהי ה' בנו לעד אמת   ונאמן   אם לא ככל הדבר אשר ישלחך ה' אלהיך אלינו כן נעשה "

9.      הושע יב1: " סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים   נאמן "

10.  משלי יא13: " הולך רכיל מגלה סוד   ונאמן   רוח מכסה דבר"

11.   משלי כה13: " כצנת שלג ביום קציר ציר   נאמן   לשלחיו ונפש אדניו ישיב"

12.  נחמיה ט8: " ומצאת את לבבו   נאמן   לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה "

 

השוו עוד:

1.      דברים כח59: " והפלא ה' את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת   ונאמנות   וחלים רעים   ונאמנים "

2.      ישעיהו א21: " איכה היתה לזונה קריה   נאמנה   מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים "

3.      ישעיהו א26: " ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה   נאמנה "

4.      ישעיהו ח2: " ואעידה לי עדים   נאמנים   את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו"

5.      ישעיהו לג16: " הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו   נאמנים "

6.      ירמיהו טו18: " למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא   נאמנו "

7.      הושע ה9: " אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי   נאמנה "

8.      תהלים יט8: " תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה '  נאמנה   מחכימת פתי "

9.      תהלים עח8: " ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא   נאמנה   את אל רוחו "

10.  תהלים עח37: " ולבם לא נכון עמו ולא   נאמנו   בבריתו "

11.   תהלים צג5: " עדתיך   נאמנו   מאד לביתך נאוה קדש ה' לארך ימים"

12.  תהלים קא6: " עיני   בנאמני   ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני "

13.  תהלים קיא7: " מעשי ידיו אמת ומשפט   נאמנים   כל פקודיו "

14.  איוב יב20: " מסיר שפה   לנאמנים   וטעם זקנים יקח "

15.  משלי כז6: " נאמנים   פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא"

16.  נחמיה יג13: " ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוים ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה כי   נאמנים   נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם "

 

צא ולמד, דבר מובן מאליו ועם זאת שווה להזכירו - למול אחוזי הגירושין הגואים, התרופה להקמת "בית נאמן", בית נצחי שאינו מתפרק, הוא נאמנות בני הזוג אחד לשני. ולא רק ברובד המיני הפשוט, שלא לבגוד, אלא אף ברובד הנפשי היומיומי, שיוכלו לסמוך אחד על השני.

אם תרצו, וורט לשבע ברכות. ואת הרעיון הראשוני אכן שמעתי אתמול בנאום בשבע ברכות.

תגובות