ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כו

1 ויקחו כל-עם יהודה את-עזיהו והוא בן-שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו. 2 הוא בנה את-אילות וישיבה ליהודה אחרי שכב-המלך עם-אבתיו.

3 בן-שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכיליה מן-ירושלם. 4 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו. 5 ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את-יהוה הצליחו האלהים. 6 ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ את-חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים. 7 ויעזרהו האלהים על-פלשתים ועל-הערביים הישבים בגור-בעל והמעונים. 8 ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שמו עד-לבוא מצרים כי החזיק עד-למעלה. 9 ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על-שער הפנה ועל-שער הגיא ועל-המקצוע ויחזקם. 10 ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה-רב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי-אהב אדמה היה. 11 ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל הסופר ומעשיהו השוטר על יד-חנניהו משרי המלך. 12 כל מספר ראשי האבות לגבורי חיל אלפים ושש מאות. 13 ועל-ידם חיל צבא שלש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושי מלחמה בכח חיל לעזר למלך על-האויב. 14 ויכן להם עזיהו לכל-הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים. 15 ויעש בירושלם חשבנות מחשבת חושב להיות על-המגדלים ועל-הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד-למרחוק כי-הפליא להעזר עד כי-חזק. 16 וכחזקתו גבה לבו עד-להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אל-היכל יהוה להקטיר על-מזבח הקטרת. 17 ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ליהוה שמונים בני-חיל. 18 ויעמדו על-עזיהו המלך ויאמרו לו לא-לך עזיהו להקטיר ליהוה כי לכהנים בני-אהרן המקדשים להקטיר צא מן-המקדש כי מעלת ולא-לך לכבוד מיהוה אלהים. 19 ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם-הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת. 20 ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל-הכהנים והנה-הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם-הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה. 21 ויהי עזיהו המלך מצרע עד-יום מותו וישב בית החפשות מצרע כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על-בית המלך שופט את-עם הארץ. 22 ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן-אמוץ הנביא. 23 וישכב עזיהו עם-אבתיו ויקברו אתו עם-אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות