ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות ב

1 וילך איש מבית לוי ויקח את-בת-לוי. 2 ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי-טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים. 3 ולא-יכלה עוד הצפינו ותקח-לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את-הילד ותשם בסוף על-שפת היאר. 4 ותתצב אחתו מרחק לדעה מה-יעשה לו. 5 ותרד בת-פרעה לרחץ על-היאר ונערתיה הלכת על-יד היאר ותרא את-התבה בתוך הסוף ותשלח את-אמתה ותקחה. 6 ותפתח ותראהו את-הילד והנה-נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה. 7 ותאמר אחתו אל-בת-פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את-הילד. 8 ותאמר-לה בת-פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את-אם הילד. 9 ותאמר לה בת-פרעה היליכי את-הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את-שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו. 10 ויגדל הילד ותבאהו לבת-פרעה ויהי-לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן-המים משיתהו. 11 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל-אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש-עברי מאחיו. 12 ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את-המצרי ויטמנהו בחול. 13 ויצא ביום השני והנה שני-אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך. 14 ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את-המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. 15 וישמע פרעה את-הדבר הזה ויבקש להרג את-משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ-מדין וישב על-הבאר. 16 ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את-הרהטים להשקות צאן אביהן. 17 ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את-צאנם. 18 ותבאנה אל-רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום. 19 ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם-דלה דלה לנו וישק את-הצאן. 20 ויאמר אל-בנתיו ואיו למה זה עזבתן את-האיש קראן לו ויאכל לחם. 21 ויואל משה לשבת את-האיש ויתן את-צפרה בתו למשה. 22 ותלד בן ויקרא את-שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה.

23 ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני-ישראל מן-העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל-האלהים מן-העבדה. 24 וישמע אלהים את-נאקתם ויזכר אלהים את-בריתו את-אברהם את-יצחק ואת-יעקב. 25 וירא אלהים את-בני ישראל וידע אלהים.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות