ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר כ

1 ויבאו בני-ישראל כל-העדה מדבר-צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם. 2 ולא-היה מים לעדה ויקהלו על-משה ועל-אהרן. 3 וירב העם עם-משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה. 4 ולמה הבאתם את-קהל יהוה אל-המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו. 5 ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל-המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות. 6 ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל-פתח אהל מועד ויפלו על-פניהם וירא כבוד-יהוה אליהם.

7 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 8 קח את-המטה והקהל את-העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל-הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן-הסלע והשקית את-העדה ואת-בעירם. 9 ויקח משה את-המטה מלפני יהוה כאשר צוהו. 10 ויקהלו משה ואהרן את-הקהל אל-פני הסלע ויאמר להם שמעו-נא המרים המן-הסלע הזה נוציא לכם מים. 11 וירם משה את-ידו ויך את-הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם.

12 ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן יען לא-האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את-הקהל הזה אל-הארץ אשר-נתתי להם. 13 המה מי מריבה אשר-רבו בני-ישראל את-יהוה ויקדש בם.

14 וישלח משה מלאכים מקדש אל-מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל-התלאה אשר מצאתנו. 15 וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו. 16 ונצעק אל-יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. 17 נעברה-נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר-נעבר גבלך. 18 ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן-בחרב אצא לקראתך. 19 ויאמרו אליו בני-ישראל במסלה נעלה ואם-מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין-דבר ברגלי אעברה. 20 ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. 21 וימאן אדום נתן את-ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו.

22 ויסעו מקדש ויבאו בני-ישראל כל-העדה הר ההר. 23 ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן בהר ההר על-גבול ארץ-אדום לאמר. 24 יאסף אהרן אל-עמיו כי לא יבא אל-הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר-מריתם את-פי למי מריבה. 25 קח את-אהרן ואת-אלעזר בנו והעל אתם הר ההר. 26 והפשט את-אהרן את-בגדיו והלבשתם את-אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם. 27 ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל-הר ההר לעיני כל-העדה. 28 ויפשט משה את-אהרן את-בגדיו וילבש אתם את-אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן-ההר. 29 ויראו כל-העדה כי גוע אהרן ויבכו את-אהרן שלשים יום כל בית ישראל.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות