ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע י

1 ויהי כשמע אדני-צדק מלך ירושלם כי-לכד יהושע את-העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן-עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את-ישראל ויהיו בקרבם. 2 וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן-העי וכל-אנשיה גברים. 3 וישלח אדני-צדק מלך ירושלם אל-הוהם מלך-חברון ואל-פראם מלך-ירמות ואל-יפיע מלך-לכיש ואל-דביר מלך-עגלון לאמר. 4 עלו-אלי ועזרני ונכה את-גבעון כי-השלימה את-יהושע ואת-בני ישראל. 5 ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך-חברון מלך-ירמות מלך-לכיש מלך-עגלון הם וכל-מחניהם ויחנו על-גבעון וילחמו עליה. 6 וישלחו אנשי גבעון אל-יהושע אל-המחנה הגלגלה לאמר אל-תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל-מלכי האמרי ישבי ההר. 7 ויעל יהושע מן-הגלגל הוא וכל-עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל.

8 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מהם כי בידך נתתים לא-יעמד איש מהם בפניך. 9 ויבא אליהם יהושע פתאם כל-הלילה עלה מן-הגלגל. 10 ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה-גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית-חורן ויכם עד-עזקה ועד-מקדה. 11 ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית-חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן-השמים עד-עזקה וימתו רבים אשר-מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב.

12 אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את-האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון. 13 וידם השמש וירח עמד עד-יקם גוי איביו הלא-היא כתובה על-ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא-אץ לבוא כיום תמים. 14 ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול איש כי יהוה נלחם לישראל.

15 וישב יהושע וכל-ישראל עמו אל-המחנה הגלגלה. 16 וינסו חמשת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה. 17 ויגד ליהושע לאמר נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה. 18 ויאמר יהושע גלו אבנים גדלות אל-פי המערה והפקידו עליה אנשים לשמרם. 19 ואתם אל-תעמדו רדפו אחרי איביכם וזנבתם אותם אל-תתנום לבוא אל-עריהם כי נתנם יהוה אלהיכם בידכם. 20 ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה-מאד עד-תמם והשרידים שרדו מהם ויבאו אל-ערי המבצר. 21 וישבו כל-העם אל-המחנה אל-יהושע מקדה בשלום לא-חרץ לבני ישראל לאיש את-לשנו. 22 ויאמר יהושע פתחו את-פי המערה והוציאו אלי את-חמשת המלכים האלה מן-המערה. 23 ויעשו כן ויציאו אליו את-חמשת המלכים האלה מן-המערה את מלך ירושלם את-מלך חברון את-מלך ירמות את-מלך לכיש את-מלך עגלון. 24 ויהי כהוציאם את-המלכים האלה אל-יהושע ויקרא יהושע אל-כל-איש ישראל ויאמר אל-קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שימו את-רגליכם על-צוארי המלכים האלה ויקרבו וישימו את-רגליהם על-צואריהם. 25 ויאמר אליהם יהושע אל-תיראו ואל-תחתו חזקו ואמצו כי ככה יעשה יהוה לכל-איביכם אשר אתם נלחמים אותם. 26 ויכם יהושע אחרי-כן וימיתם ויתלם על חמשה עצים ויהיו תלוים על-העצים עד-הערב. 27 ויהי לעת בוא השמש צוה יהושע וירידום מעל העצים וישלכם אל-המערה אשר נחבאו-שם וישמו אבנים גדלות על-פי המערה עד-עצם היום הזה.

28 ואת-מקדה לכד יהושע ביום ההוא ויכה לפי-חרב ואת-מלכה החרם אותם ואת-כל-הנפש אשר-בה לא השאיר שריד ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו.

29 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו ממקדה לבנה וילחם עם-לבנה. 30 ויתן יהוה גם-אותה ביד ישראל ואת-מלכה ויכה לפי-חרב ואת-כל-הנפש אשר-בה לא-השאיר בה שריד ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו.

31 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלבנה לכישה ויחן עליה וילחם בה. 32 ויתן יהוה את-לכיש ביד ישראל וילכדה ביום השני ויכה לפי-חרב ואת-כל-הנפש אשר-בה ככל אשר-עשה ללבנה.

33 אז עלה הרם מלך גזר לעזר את-לכיש ויכהו יהושע ואת-עמו עד-בלתי השאיר-לו שריד. 34 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלכיש עגלנה ויחנו עליה וילחמו עליה. 35 וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי-חרב ואת כל-הנפש אשר-בה ביום ההוא החרים ככל אשר-עשה ללכיש.

36 ויעל יהושע וכל-ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה. 37 וילכדוה ויכוה-לפי-חרב ואת-מלכה ואת-כל-עריה ואת-כל-הנפש אשר-בה לא-השאיר שריד ככל אשר-עשה לעגלון ויחרם אותה ואת-כל-הנפש אשר-בה.

38 וישב יהושע וכל-ישראל עמו דברה וילחם עליה. 39 וילכדה ואת-מלכה ואת-כל-עריה ויכום לפי-חרב ויחרימו את-כל-נפש אשר-בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן-עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה. 40 ויכה יהושע את-כל-הארץ ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל-מלכיהם לא השאיר שריד ואת כל-הנשמה החרים כאשר צוה יהוה אלהי ישראל. 41 ויכם יהושע מקדש ברנע ועד-עזה ואת כל-ארץ גשן ועד-גבעון. 42 ואת כל-המלכים האלה ואת-ארצם לכד יהושע פעם אחת כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל. 43 וישב יהושע וכל-ישראל עמו אל-המחנה הגלגלה.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות